Псалом 17

Псалом 17

Жизнь царя Давида была полна преград и несчастий, так же как и чудесных спасений и благоденствия. В минуты отчаяния и борьбы он обращался к Господу с просьбами, в спокойные часы – с благодарностью. Псалом 17 относится к благодарственным песням, каждый стих восхваляет и прославляет Бога.

Текст молитвы псалом 17

На церковнославянском языке с ударениями

1 В коне́ц, отроку Госпо́дню Давиду, я́же глаго́ла Го́сподеви словеса́ песни сея, в день, во́ньже изба́ви его Госпо́дь от ру́ки всех враг его, и из ру́ки Саули, и рече

2 Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́.

3 Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Moй, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой.

4 Хваля́ призову́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся.

5 Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя,

6 боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя сети сме́ртныя.

7 И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́.

8 И подви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог.

9 Взы́де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́.

10 И приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́.

11 И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́тренню.

12 И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его селе́ние Его, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных.

13 От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное.

14 И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ глас Свой.

15 Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́.

16 И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́.

17 Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих.

18 Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́.

19 Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и бысть Госпо́дь утвержде́ние мое́.

20 И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя.

21 И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми.

22 Яко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́.

23 Яко вся судьбы́ Его предо мно́ю и оправда́ния Его не отступи́ша от мене́.

24 И бу́ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния моего́.

25 И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его.

26 С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши,

27 и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися.

28 Яко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи гор́дых смири́ши.

29 Яко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши тму мою.

30 Яко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Боѓом мои́м преиду́ сте́ну.

31 Бог мой, непоро́чен путь Его, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защит́итель есть всех упова́ющих на Него́.

32 Яко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего?

33 Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен путь мой.

34 Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя.

35 Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́.

36 И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т.

37 Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо́ мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́.

38 Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются.

39 Оскорблю́ их, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма.

40 И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щыя на мя под мя.

41 И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящыя мя потреби́л еси́.

42 Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша их.

43 И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́.

44 Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми.

45 В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми.

46 Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х.

47 Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́.

48 Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя.

49 Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя.

50 Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́:

51 велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени его́ до ве́ка.

На русском языке

1 К исполнению, отрока Господня Давида: то, что он сказал Господу – слова песни сей в день, когда избавил его Господь из руки всех врагов его, и из руки Саула, и он сказал:

2 Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!

3 Господь — твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, — скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище мое.

4 Восхваляя, призову Господа и от врагов моих спасусь.

5 Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня;

6 цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня.

7 В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от [святаго] чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его.

8 Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог;

9 поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий; горячие угли сыпались от Него.

10 Наклонил Он небеса и сошел, — и мрак под ногами Его.

11 И воссел на Херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра.

12 И мрак сделал покровом Своим, сению вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных.

13 От блистания пред Ним бежали облака Его, град и угли огненные.

14 Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас Свой, град и угли огненные.

15 Пустил стрелы Свои и рассеял их, множество молний, и рассыпал их.

16 И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего.

17 Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих;

18 избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня.

19 Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою.

20 Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне.

21 Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня,

22 ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим;

23 ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал.

24 Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне;

25 и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его.

26 С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним — искренно,

27 и к избранному близок будешь, а строптивому воспрепятствуешь!

28 ибо Ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь.

29 Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой просвещает тьму мою.

30 С Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену.

31 Бог! — Непорочен путь Его, чисто слово Господа; щит Он для всех, уповающих на Него.

32 Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?

33 Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь;

34 делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня;

35 научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук.

36 Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня.

37 Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои.

38 Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их;

39 поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои,

40 ибо Ты препоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня;

41 Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня:

42 они вопиют, но нет спасающего; ко Господу, — но Он не внемлет им;

43 я рассеваю их, как прах пред лицем ветра, как уличную грязь попираю их.

44 Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников; народ, которого я не знал, служит мне;

45 по одному слуху о мне повинуются мне; иноплеменники ласкательствуют предо мною;

46 иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих.

47 Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет превознесен Бог спасения моего,

48 Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы,

49 и избавляющий меня от врагов моих! Ты вознес меня над восстающими против меня и от человека жестокого избавил меня.

50 За то буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему,

51 величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его во веки.

История написания

Текст псалма 17 был написан после того, как прекратились на молодого Давида гонения царя Саула. Это было страшное время для юноши, смерть следовала за ним по пятам, но он не оставлял веры и искал помощи у Господа. Молодой Давид успешно сражался с врагами, отбивал все нападки, так что царь Саул вынужден был отступить.

В радостном ликовании Давид написал псалом 17, чтобы воздать хвалу Господу за чудесное спасение. Эта история описана и в Библии, во Второй книге Царств, в Главе 22, но в Псалтири вошел немного иной текст, однако с тем же смыслом.

Когда читать псалом 17?

Каждое воскресение, за исключение праздничных дней, читается псалом 17 во время утреннего богослужения в составе третьей кафизмы. В Великий пост кафизма повторяется дважды. Псалом 17 читают для укрепления веры и духа, эта молитва приносит покой и умиротворение, который нередко спасают от многих недугов.

Толкование псалма Давида 17

В текст благодарственной песни царь Давид вложил свои чувства, поведал о переживаниях и испытаниях, выпавших на его долю, рассказал о том, как Господь провел его по трудному пути, спас и сохранил душу праведника.

Для лучшего толкования псалма 17 разбирается смысл каждого отдельного стиха:

 • Стих 2-4 – Давид говорит о Господе, как защитнике и покровителе, который оберегает подобно крепости;
 • Стих 5-6 – так описывает Давид своё отчаяние;
 • Стих 7 – автор воззвал в страшные минуты к Господу, только он мог спасти Давида;
 • Стих 8-19 – описывается чудесное спасения, сила и всемогущество Бога. Сама природа встала на помощь праведнику, явились ангелы;
 • Стих 20-25 – Давид всегда жил праведно и богобоязненно, никогда не отступал от законов Божьих, за что был спасен и вознагражден Господом;
 • Стих 26-32 – суд Господа самый честный и справедливый. В этих стихах описывается то, что все получают вознаграждение или наказания заслуженно;
 • Стих 33-37 – описываются благодати, которыми одарил Господь Давида за соблюдение Божьих законов и искреннюю веру;
 • Стих 38-46 – с помощью Господа Давид обрел силу противостоять врагам, освободить свой народ и справедливо царствовать над ним;
 • Стих 47-51 – восхваление деяний Господа и обещание всегда славить перед всем народом.

Правила чтения

Для обращения к Господу желательно посетить службу в храме, которая традиционно проходит на старославянском языке. Дома перед иконами можно читать псалом 17 на русском языке, это поможет искренне проникнуться словами. Ограничений для чтения молитвы нет, её текст можно произносить каждый день. Это поможет укрепить не только дух, но и силу других просьб, которые точно не останутся без ответа.

Псалтирь 17 псалом

1 Начальнику хора. Раба Господнего Давида, который произнес слова песни этой к Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал:

Комментарии из Женевской Библии: Псалтирь 17 псалом

Пс. 17 Псалмопевец благодарит Господа за Его могущественное заступничество. Особенно Давид превозносит Господа за Его деяния в качестве Воителя (ст. 8-16) и за спасение царя в битве (ст. 49-51). С незначительными отличиями этот псалом повторяет 2 Цар., гл. 22. Относительно заглавия см. Введение: Автор; Характерные особенности и темы.

17:1 Давида, который произнес слова песни сей. В заглавии автором псалма совершенно однозначно назван Давид, само же его создание приурочено к моменту, когда Давид уже не скрывался от Саула, но еще не взошел на престол.

17:3 Ряд употребленных в этом стихе метафор подчеркивает присущую Богу роль Защитника и Избавителя.

твердыня. скала. Оба эти слова передают идею нерушимости и надежной защиты. Спасаясь от Саула, Давид находил убежище в скалах и пещерах гористого района Палестины.

17:5 Объяли меня муки смертные. Точнее: “путы смертные”. Псалмопевец чувствовал нависшую над ним смертельную опасность, как если бы к нему из шеола протянулись щупальца смерти.

потоки беззакония. Силы зла, смерти и разрушения часто уподобляются в Писании бурному потоку (Ис. 28,15.17.18; Мф. 16,18; см. также ком. к Пс. 45,3).

17:7 услышал. от чертога Своего. Из места пребывания Бога среди Своего народа. О таком отклике Бога на несчастия Израиля говорится в молитве Соломона на освящение храма (3 Цар., гл. 8).

17:8 Потряслась и всколебалась земля. Когда Бог являет Себя Воителем, вся природа содрогается (Ис. 24,4-13; Наум 1,5).

подвиглись основания гор. Горы, символизирующие собой все, что есть надежного и прочного в мире, колеблются перед лицом Божиего могущества.

17:9 Поднялся дым. из уст Его. В описаниях ВЗ явление Бога часто сопровождают дым и пламя (Быт. 15,17; Исх. 19,18; Наум 1,6), тем самым оно, возможно, сравнивается с извержением вулкана.

17:10 мрак под ногами Его. Бог предстает здесь отправляющимся на битву в колеснице, которой Ему служит грозовая туча. Сходные поэтические образы часто встречаются в Писании (Пс. 67,5; 103,3; Дан. 7,13; Наум 1,3).

17:11 воссел на Херувимов. Эти существа духовного мира впервые упоминаются в Быт. 3,24. Судя по тому, какую роль они играют в Быт., гл. 3 и что их изображения были помещены в скинии (Исх. 26,1.31), херувимы являются хранителями Божественной святыни.

17:14 глас Свой. Т.е. гром (ср. Пс. 27,3-9).

17:15 стрелы Свои. Т.е. молнии.

17:16 явились источники вод. от дуновения духа гнева Твоего. Водная стихия, символизирующая хаос и зло, подвластна воле Господа; ср. Пс. 76,17-20 и Пс. 105,9 (где вспоминается об исходе); Наум 1,4; Откр. 21,1. Будучи Вторым Лицом Троицы, Христос также имел власть над водами (Лк. 8,22-25).

17:17 извлек меня из вод многих. “Многие воды” – аллегория тягот и несчастий (ср. Пс. 68,2).

17:20 вывел меня на пространное место. Т.е. избавил от притеснения.

17:22 пути Господни. О том, что это за пути, сказано в законе, данном Господом Израилю.

17:26-30 Псалмопевец описывает Божию справедливость и то, как она проявляется в Его отношении к праведным и к нечестивым. В первых трех стихах проводится противопоставление между теми и другими, а в следующих двух – применяется полученное таким образом представление о справедливости к самому псалмопевцу.

17:26 С милостивым Ты поступаешь милостиво. Слова, переведенные как “милостивым” и “милостиво”, по-древнееврейски передают понятие заветной милосердной любви.

17:28 Ты людей угнетенных спасаешь. Эта мысль постоянно звучит в ВЗ вообще и в Псалтири в частности. Особенно ярко она выражена в Пс. 112,7-9.

17:30 С Тобою я поражаю войско. Эти слова можно рассматривать в качестве намека на исторический контекст создания псалма: псалмопевец, по-видимому, незадолго до того с Божией помощью одержал военную победу.

17:31 чисто слово Господа. В слове Своем Господь открывает Себя Своему народу. Можно предположить, что в данном случае имеются в виду слова, переданные Господом Давиду через пророка Нафана, которыми Он заключил завет с Давидом и его домом (2 Цар., гл. 7).

17:32 кроме Господа . кроме Бога нашего. В форме двойного риторического вопроса псалмопевец выражает свою убежденность в том, что нет другого Бога и другой надежной защиты, кроме Господа (ср. Исх. 15,11).

17:33 Бог. устрояет мне верный путь. Ср. ст. 31. Только Бог наставляет человека на истинно верный путь как в этой, так и в иной жизни.

17:34 на высотах. поставляет меня. Т.е. возносит, восстанавливает.

17:35 медный лук. Символ мощи и силы.

17:36 милость Твоя возвеличивает меня. См. ком. к ст. 34.

17:37 не колеблются ноги мои. Т.е. не сворачивают с пути правды.

17:39-40 падают под ноги мои. низложил под ноги мои. На ближневосточных глиняных табличках и памятных стелах побежденные изображались поверженными к ногам победителя или попираемыми им.

17:42 Они вопиют. ко Господу. Из этих слов можно заключить, что врагами псалмопевца были его соотечественники-израильтяне.

17:44 меня. меня. мне. В этом стихе явно запечатлены обстоятельства жизненного пути Давида: Бог действительно даровал ему победу над соседними народами и тем самым сделал их его подданными (2 Цар. 8,1-14).

17:50 буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками. Это место вспоминает апостол Павел (Рим. 15,9).

17:51 помазаннику Твоему. При восхождении на престол царь принимал помазание елеем от священника, выступавшего от имени Господа.

2017. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога.

В каких случаях нужно читать написанный пророком Давидом псалом 17

История создания молитвенного обращения

Из содержания священной песни становится понятно, что написана она была по завершению гонений и страданий самого автора. Точная дата не известна, но можно сказать, что создан псалом был самим Давидом. Царь Саул, наконец, оставил в покое молодого тогда еще воина и позволил ему уйти. В благодарность Давид написал хвалебную песню, которая прославляла милость Господа.

Псалом 17 рассказывает об испытаниях и мучениях Давида

Детальное толкование 17 псалма

Песня рассказывает об испытаниях и мучениях Давида. Текст одновременно является хвальбой и благодарностью Богу как защитнику и хранителю людей. Псалом состоит из 51 стиха, каждый из которых уникален и имеет свою смысловую нагрузку. Разберем их детально.

С 1 по 3 стих Творец признается защитником человечества. Здесь Бог сравнивается с рогами для животных, то есть считается силой верующего человека. 5 стих говорит о самих опасностях, что окружают помазанника. В 7 стихе автор обращается с мольбой о помощи и защите к Богу. Господь — его единственная сила. С 8 по 17 следует описание пути спасения человека Богом. Говорится и об ангелах, как о святых духах, что посланы мученику и страдальцу.

С 20 по 22 говорится непосредственно о спасении Давида Господом. Бог так же вознаграждает автора за терпение и силу веры.

С 26 по 33 стих идет превозношение справедливости и милости Господа.

С 33 по 37 описывается благословение Бога Давиду за соблюдение заповедей и терпение.

В 44 стихе говорится об окончании войны между Давидом и Саулом и о восшествии на, престол первого. Последние два стиха рассказывают о том, как Давид возносил благодарность Богу пре всем его народом

Видео «Чтение псалма 17»

В этом видео представлена аудиозапись молитвенного обращения к Господу Богу.

Как и когда читать

17 псалом читается во время утренних богослужений в обычные дни. Во время праздников или Великого поста звучит на церковнославянском языке дважды.

Его так же можно читать и дома в любое время.

Текст псалма 17 на русском языке

1 Начальнику хора. Раба Господня Давида, который произнес слова песни сей к Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал:

2 Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!

3 Господь – твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой,- скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище мое.

4 Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь.

5 Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня;

6 цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня.

7 В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от [святаго] чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его.

8 Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался [Бог];

9 поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий; горячие угли сыпались от Него.

10 Наклонил Он небеса и сошел,- и мрак под ногами Его.

11 И воссел на Херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра.

12 И мрак сделал покровом Своим, сению вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных.

13 От блистания пред Ним бежали облака Его, град и угли огненные.

14 Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас Свой, град и угли огненные.

15 Пустил стрелы Свои и рассеял их, множество молний, и рассыпал их.

16 И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего.

17 Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих;

18 избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня.

19 Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою.

20 Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне.

21 Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня,

22 ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим;

23 ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал.

24 Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне;

25 и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его.

26 С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно,

27 с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его,

28 ибо Ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь.

29 Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой просвещает тьму мою.

30 С Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену.

31 Бог! – Непорочен путь Его, чисто слово Господа; щит Он для всех, уповающих на Него.

32 Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?

33 Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь;

34 делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня;

35 научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук.

36 Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня.

37 Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои.

38 Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их;

39 поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои,

40 ибо Ты препоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня;

41 Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня:

42 они вопиют, но нет спасающего; ко Господу,- но Он не внемлет им;

43 я рассеваю их, как прах пред лицем ветра, как уличную грязь попираю их.

44 Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников; народ, которого я не знал, служит мне;

45 по одному слуху о мне повинуются мне; иноплеменники ласкательствуют предо мною;

46 иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих.

47 Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет превознесен Бог спасения моего,

48 Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы,

49 и избавляющий меня от врагов моих! Ты вознес меня над восстающими против меня и от человека жестокого избавил меня.

50 За то буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему,

51 величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его во веки.

Каждый человек за свою жизнь проходит через испытания. Главное продолжать верить и благодарить Бога за послание утешения и помощи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Псалом 17

В конец, отроку Господню Давиду, яже глагола Господеви словеса песни сея, в день, воньже избави его Господь от руки всех враг его, и из руки Саули, и рече:

К исполнению, отрока Господня Давида: то, что он сказал Господу – слова песни сей в день, когда избавил его Господь из руки всех врагов его, и из руки Саула, и он сказал:

1 Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя.

1 Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя,

2 Господь утверждение мое, и прибежище мое, и Избавитель Moй, Бог мой, Помощник мой, и уповаю на Него, Защититель мой, и рог спасения моего, и Заступник мой.

2 Господь – твердыня моя, и прибежище моё, и избавитель мой. Бог мой – помощник мой, и буду надеяться на Него; защитник мой, и рог спасения моего, и заступник мой.

3 Хваля призову Господа и от враг моих спасуся.

3 Восхваляя, призову Господа и от врагов моих спасусь.

4 Одержаша мя болезни смертныя, и потоцы беззакония смятоша мя,

4 Охватили меня муки смертные, и потоки беззакония смутили меня,

5 болезни адовы обыдоша мя, предвариша мя сети смертныя.

5 муки ада окружили меня, встретили меня сети смертные.

6 И внегда скорбети ми, призвах Господа, и к Богу моему воззвах, услыша от храма Святаго Своего глас мой, и вопль мой пред Ним внидет во уши Его.

6 И в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, – услышал Он из храма святого Своего голос мой, и вопль мой пред Ним дойдёт до ушей Его.

7 И подвижеся, и трепетна бысть земля, и основания гор смятошася и подвигошася, яко прогневася на ня Бог.

7 И поколебалась, и в трепет пришла земля, и основания гор сотряслись и поколебались, ибо разгневался на них Бог.

8 Взыде дым гневом Его, и огнь от лица Его воспламенится, углие возгореся от Него.

8 Поднялся дым во гневе Его и огонь от лица Его воспламенился, угли возгорелись от Него.

9 И приклони небеса, и сниде, и мрак под ногама Его.

9 И наклонил Он небеса, и сошёл, и мрак под ногами Его.

10 И взыде на Херувимы, и лете, лете на крилу ветреню.

10 И взошёл на Херувимов и полетел, полетел на крыльях ветров.

11 И положи тму закров Свой, окрест Его селение Его, темна вода во облацех воздушных.

11 И сделал тьму покровом Своим: вокруг Него скиния Его, – тёмная вода во облаках воздушных.

12 От облистания пред Ним облацы проидоша, град и углие огненное.

12 От блистания пред Ним прошли облака, град и угли огненные.

13 И возгреме с Небесе Господь и Вышний даде глас Свой.

13 И возгремел с небес Господь и Всевышний дал голос Свой;

14 Низпосла стрелы и разгна я, и молнии умножи и смяте я.

14 послал стрелы – и рассеял их, и молнии умножил – и смутил их.

15 И явишася источницы воднии, и открышася основания вселенныя, от запрещения Твоего, Господи, от дохновения духа гнева Твоего.

15 И явились источники вод, и открылись основания вселенной от угрозы Твоей, Господи, от дуновения духа гнева Твоего.

16 Низпосла с высоты, и прият мя, восприят мя от вод многих.

16 Он послал с высоты и взял меня, принял меня из вод многих.

17 Избавит мя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя, яко утвердишася паче мене.

17 Он избавит меня от врагов моих сильных и от ненавидящих меня, ибо они укрепились более меня.

18 Предвариша мя в день озлобления моего, и бысть Господь утвержение мое.

18 Настигли меня в день бедствия моего – и стал Господь опорою мне,

19 И изведе мя на широту, избавит мя, яко восхоте мя.

19 и вывел меня на простор, – Он избавит меня, ибо возжелал меня.

20 И воздаст ми Господь по правде моей и по чистоте руку моею воздаст ми.

20 И воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте рук моих воздаст мне,

21 Яко сохраних пути Господни и не нечествовах от Бога моего.

21 ибо я сохранил пути Господни и не отпал в нечестие от Бога моего,

22 Яко вся судьбы Его предо мною и оправдания Его не отступиша от мене.

22 ибо все суды Его предо мною, и повеления Его не отходили от меня.

23 И буду непорочен с Ним, и сохранюся от беззакония моего.

23 И буду непорочен с Ним и сохранюсь от беззакония моего.

24 И воздаст ми Господь по правде моей и по чистоте руку моею пред очима Его.

24 И воздаст мне Господь по правде моей и по чистоте рук моих пред очами Его.

25 С преподобным преподобен будеши, и с мужем неповинным неповинен будеши,

25 Со святым Ты поступишь свято, и с мужем неповинным безупречен будешь,

26 и со избранным избран будеши, и со строптивым развратишися.

26 и к избранному близок будешь, а строптивому воспрепятствуешь!

27 Яко Ты люди смиренныя спасеши и очи гордых смириши.

27 Ибо Ты народ смиренный спасёшь и очи надменных унизишь.

28 Яко Ты просветиши светильник мой, Господи, Боже мой, просветиши тму мою.

28 Ибо Ты засветишь светильник мой, Господи, Бог мой, озаришь Ты тьму мою.

29 Яко Тобою избавлюся от искушения и Богом моим прейду стену.

29 Ибо с Тобою я избавлюсь от искушения и с Богом моим преодолею стену.

30 Бог мой, непорочен путь Его, словеса Господня разжжена, Защититель есть всех уповающих на Него.

30 Бог мой! Непорочен путь Его, слова Господни огнём испытаны, Он – защитник всех, надеющихся на Него.

31 Яко кто бог, разве Господа? или кто бог, разве Бога нашего?

31 Ибо кто Бог, кроме Господа? и кто Бог, кроме Бога нашего?

32 Бог препоясуяй мя силою, и положи непорочен путь мой.

32 Бог опоясывает меня силою, и непорочным сделал Он путь мой;

33 Совершаяй нозе мои, яко елени, и на высоких поставляяй мя.

33 укрепляет ноги мои, как у оленя, и на высотах ставит меня;

34 Научаяй руце мои на брань, и положил еси лук медян мышца моя.

34 научает руки мои для войны, и луком медным сделал Он мышцы мои.

35 И дал ми еси защищение спасения, и десница Твоя восприят мя, и наказание Твое исправит мя в конец, и наказание Твое то мя научит.

35 И Ты дал мне защиту ко спасению, и десница Твоя поддержала меня; и наставление Твоё распрямило меня до конца; и наставление Твоё, – оно научит меня.

36 Уширил еси стопы моя подо мною, и не изнемогосте плесне мои.

36 Ты расширил шаги мои подо мною, и не ослабели стопы мои.

37 Пожену враги моя, и постигну я, и не возвращуся, дондеже скончаются.

37 Буду преследовать врагов моих, и настигну их, и не возвращусь, пока не сгинут они.

38 Оскорблю их, и не возмогут стати, падут под ногама моима.

38 Стесню их, и не смогут встать, падут под ноги мои.

39 И препоясал мя еси силою на брань, спял еси вся востающыя на мя под мя.

39 И Ты опоясал меня силою для войны, низверг всех восстающих на меня под ноги мои.

40 И врагов моих дал ми еси хребет, и ненавидящыя мя потребил еси.

40 И врагов моих обратил ко мне спиной и ненавидящих меня истребил.

41 Воззваша, и не бе спасаяй: ко Господу, и не услыша их.

41 Они вскричали – и не было спасителя, ко Господу – и Он не услышал их.

42 И истню я яко прах пред лицем ветра, яко брение путей поглажду я.

42 И измельчу их, как прах пред лицом ветра, как уличную грязь разровняю их.

43 Избавиши мя от пререкания людей, поставиши мя во главу языков. Людие, ихже не ведех, работаша ми.

43 Ты избавишь меня от распри народа, поставишь меня во главе племён; народ, которого я не знал, стал рабом моим,

44 В слух уха послушаша мя. Сынове чуждии солгаша ми.

44 по одному слуху повиновались мне. Сыны чужеземцев солгали мне,

45 Сынове чуждии обетшаша и охромоша от стезь своих.

45 сыны чужеземцев одряхлели и захромали, сбились с путей своих.

46 Жив Господь, и благословен Бог, и да вознесется Бог спасения моего.

46 Жив Господь и благословен Бог, и да будет превознесён Бог спасения моего.

47 Бог даяй отмщение мне и покоривый люди под мя.

47 Бог, совершающий мщение за меня и покоривший народы мне,

48 Избавитель мой от враг моих гневливых, от востающих на мя вознесеши мя, от мужа неправедна избавиши мя.

48 избавитель мой от врагов моих гневливых; от восстающих на меня Ты возвысишь меня, от мужа неправедного избавишь меня.

49 Сего ради исповемся Тебе во языцех, Господи, и имени Твоему пою:

49 Потому я прославлю Тебя среди народов, Господи, и имени Твоему буду петь,

50 величаяй спасения царева, и творяй милость христу Своему Давиду, и семени eго до века.

50 величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Своему Давиду и семени его навеки.

Слава:

Слава:

Возлюблю Тя, Господи, Крепосте моя. Господь Утверждение мое, и Прибежище мое, и Избавитель Moй, Бог мой, Помощник мой, и уповаю на Него, Защититель мой, и рог спасения моего, и Заступник мой. Хваля призову Господа и от враг моих спасуся. Одержаша мя болезни смертныя, и потоцы беззакония смятоша мя, болезни адовы обыдоша мя, предвариша мя сети смертныя. И внегда скорбети ми, призвах Господа, и к Богу моему воззвах, услыша от храма святаго Своего глас мой, и вопль мой пред Ним внидет во уши Его. И подвижеся, и трепетна бысть земля, и основания гор смятошася и подвигошася, яко прогневася на ня Бог. Взыде дым гневом Его, и огнь от лица Его воспламенится, углие возгореся от Него. И приклони небеса, и сниде, и мрак под ногама Его. И взыде на Херувимы, и лете, лете на крилу ветренню. И положи тму закров Свой, окрест Его селение Его, темна вода во облацех воздушных. От облистания пред Ним облацы проидоша, град и углие огненное. И возгреме с Небесе Господь и Вышний даде глас Свой. Низпосла стрелы и разгна я, и молнии умножи и смяте я. И явишася источницы воднии, и открышася основания вселенныя, от запрещения Твоего, Господи, от дохновения духа гнева Твоего. Низпосла с высоты, и прият мя, восприят мя от вод многих. Избавит мя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя, яко утвердишася паче мене. Предвариша мя в день озлобления моего, и бысть Господь утверждение мое. И извел мя на широту, избавит мя, яко восхоте мя. И воздаст ми Господь по правде моей и по чистоте руку моею воздаст ми. Яко сохраних пути Господни и не нечествовах от Бога моего. Яко вся судьбы Его предо мною и оправдания Его не отступиша от мене. И буду непорочен с Ним, и сохранюся от беззакония моего. И воздаст ми Господь по правде моей и по чистоте руку моею пред очима Его. С преподобным преподобен будеши, и с мужем неповинным неповинен будеши, и со избранным избран будеши, и со строптивым развратишися. Яко Ты люди смиренныя спасеши и очи гордых смириши. Яко Ты просветиши светильник мой, Господи, Боже мой, просветиши тму мою. Яко Тобою избавлюся от искушения и Богом моим преиду стену. Бог мой, непорочен путь Его, словеса Господня разжжена, Защититель есть всех уповающих на Него. Яко кто бог, разве Господа? Или кто бог, разве Бога нашего? Бог препоясуяй мя силою, и положи непорочен путь мой. Совершаяй нозе мои, яко елени, и на высоких поставляяй мя. Научаяй руце мои на брань, и положил еси лук медян мышца моя. И дал ми еси защищение спасения, и десница Твоя восприят мя, и наказание Твое исправит мя в конец, и наказание Твое то мя научит. Уширил еси стопы моя подо мною, и не изнемогосте плесне мои. Пожену враги моя, и постигну я, и не возвращуся, дондеже скончаются. Оскорблю их, и не возмогут стати, падут под ногама моима. И препоясал мя еси силою на брань, спял еси вся востающыя на мя под мя. И врагов моих дал ми еси хребет, и ненавидящыя мя потребил еси. Воззваша, и не бе спасаяй: ко Господу, и не услыша их. И истню я яко прах пред лицем ветра, яко брение путей поглажду я. Избавиши мя от пререкания людей, поставиши мя во главу языков. Людие, ихже не ведех, работаша ми. В слух уха послушаша мя. Сынове чуждии солгаша ми. Сынове чуждии обетшаша и охромоша от стезь своих. Жив Господь, и благословен Бог, и да вознесется Бог спасения моего. Бог даяй отмщение мне и покоривый люди под мя. Избавитель мой от враг моих гневливых, от востающих на мя вознесеши мя, от мужа неправедна избавиши мя. Сего ради исповемся Тебе во языцех, Господи, и имени Твоему пою: величаяй спасения царева, и творяй милость христу Своему Давиду, и семени его до века.

Псалом Давида 17

Ряд псалмов в Псалтири относится к благодарственным песням, которые посвящены определенному событию в жизни царя Давида или еврейского народа. Обычно событие связано с избавлением чудесным от Господа и весь текст — это большая песнь благодарности и хвалы Всевышнему. Псалом 17 также относится к благодарственным текстам и прославляет Господа.

История написания

Ранее в Библии уже можно встретить слова, которые составляют данную песнь — они написаны во Второй главе Царств 22 главе, хотя в Псалтири текст прописан с большими изменениями, схожесть мыслей очевидна.

Читайте также интересные статьи о православии:

Надписание песни свидетельствует о том, что она была написана в то время, когда прекратились гонения царя Саула на тогда еще простого воина Давида. Юноша одержал ряд успешных побед в сражении с врагами, и царь был вынужден прекратить свои нападки на него. Надписание также говорит о том, что готовый текст был передан начальнику хора, для исполнения его во время еврейских богослужений.

Важно! Псалмопевец воздает славу Господу и прославляет Всевышнего за то, что Тот избавил его от преследований и помог справиться с испытаниями. Автор тут использует слова «раб», чтобы выразить полную зависимость от Бога.

Толкование псалма

В целом текст описывает мучения и испытания, которые выпали на долю псалмопевца и описывает как Господь их устранил и сохранил душу своего помазанника.

Другие псалмы царя Давида:

Интересны особенно несколько стихов:

 1. 17:3: тут Бог сравнивается с рогом спасения, т.е. автор использует сравнение с животными, для которых рога — это защита и показатель силы. Т.е. для верующего человека Бог — это орудие защиты, это признак силы.
 2. 17:5: «со всех сторон» окружали опасности помазанника, и все они грозили смертью. Тут, возможно, автор имел в виду, что опасности были со стороны врагов Израиля, с которыми он сражался и со стороны царя Израиля Саула, который искал убить воина. А «потоки беззакония» — это дурной человек, т.е. они окружали будущего царя.
 3. 17:7: Давид воззвал к Богу в самых тяжелых обстоятельствах, когда никто другой не мог ему помочь.
 4. 17:8-17: автор очень картинно и подробно описывает путь спасения Богом человека. Тут приведены природные явления как средства помощи Бога простому человеку. До конца не известно, это лишь поэтические образы или природные явления на самом деле имели место быть как помощь помазаннику. Описаны также и ангелы — служебные духи, которые были посланы на помощь автору. Выражение «из вод многих» говорит о многочисленных тяжелых обстоятельствах, из которых был спасен будущий царь.
 5. 17:20-22: описание того, как именно спас Всевышний Давида — освободил от тесноты, дал свободу и вознаградил, поскольку Давид претерпевал невинно все гонения, т.е. Господь судил его по внутренним его побуждениям и мыслям, а также учитывал, что Давид не отступал от заветов Божьих.

Правила чтения

Псалом 17 относится к третьей кафизме, куда также входят псалмы 18-23. Читается кафизма во время утреннего воскресного богослужения в обычные, непраздничные дни. Во время Великого поста кафизма читается 2 раза на церковно-славянском языке:

Возлюблю Тя, Господи, Крепосте моя. Господь Утверждение мое, и Прибежище мое, и Избавитель Moй, Бог мой, Помощник мой, и уповаю на Него, Защититель мой, и рог спасения моего, и Заступник мой. Хваля призову Господа и от враг моих спасуся. Одержаша мя болезни смертныя, и потоцы беззакония смятоша мя, болезни адовы обыдоша мя, предвариша мя сети смертныя. И внегда скорбети ми, призвах Господа, и к Богу моему воззвах, услыша от храма святаго Своего глас мой, и вопль мой пред Ним внидет во уши Его. И подвижеся, и трепетна бысть земля, и основания гор смятошася и подвигошася, яко прогневася на ня Бог. Взыде дым гневом Его, и огнь от лица Его воспламенится, углие возгореся от Него. И приклони небеса, и сниде, и мрак под ногама Его. И взыде на Херувимы, и лете, лете на крилу ветренню. И положи тму закров Свой, окрест Его селение Его, темна вода во облацех воздушных. От облистания пред Ним облацы проидоша, град и углие огненное. И возгреме с Небесе Господь и Вышний даде глас Свой. Низпосла стрелы и разгна я, и молнии умножи и смяте я. И явишася источницы воднии, и открышася основания вселенныя, от запрещения Твоего, Господи, от дохновения духа гнева Твоего. Низпосла с высоты, и прият мя, восприят мя от вод многих. Избавит мя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя, яко утвердишася паче мене. Предвариша мя в день озлобления моего, и бысть Господь утверждение мое. И извел мя на широту, избавит мя, яко восхоте мя. И воздаст ми Господь по правде моей и по чистоте руку моею воздаст ми. Яко сохраних пути Господни и не нечествовах от Бога моего. Яко вся судьбы Его предо мною и оправдания Его не отступиша от мене. И буду непорочен с Ним, и сохранюся от беззакония моего. И воздаст ми Господь по правде моей и по чистоте руку моею пред очима Его. С преподобным преподобен будеши, и с мужем неповинным неповинен будеши, и со избранным избран будеши, и со строптивым развратишися. Яко Ты люди смиренныя спасеши и очи гордых смириши. Яко Ты просветиши светильник мой, Господи, Боже мой, просветиши тму мою. Яко Тобою избавлюся от искушения и Богом моим преиду стену. Бог мой, непорочен путь Его, словеса Господня разжжена, Защититель есть всех уповающих на Него. Яко кто бог, разве Господа? Или кто бог, разве Бога нашего? Бог препоясуяй мя силою, и положи непорочен путь мой. Совершаяй нозе мои, яко елени, и на высоких поставляяй мя. Научаяй руце мои на брань, и положил еси лук медян мышца моя. И дал ми еси защищение спасения, и десница Твоя восприят мя, и наказание Твое исправит мя в конец, и наказание Твое то мя научит. Уширил еси стопы моя подо мною, и не изнемогосте плесне мои. Пожену враги моя, и постигну я, и не возвращуся, дондеже скончаются. Оскорблю их, и не возмогут стати, падут под ногама моима. И препоясал мя еси силою на брань, спял еси вся востающыя на мя под мя. И врагов моих дал ми еси хребет, и ненавидящыя мя потребил еси. Воззваша, и не бе спасаяй: ко Господу, и не услыша их. И истню я яко прах пред лицем ветра, яко брение путей поглажду я. Избавиши мя от пререкания людей, поставиши мя во главу языков. Людие, ихже не ведех, работаша ми. В слух уха послушаша мя. Сынове чуждии солгаша ми. Сынове чуждии обетшаша и охромоша от стезь своих. Жив Господь, и благословен Бог, и да вознесется Бог спасения моего. Бог даяй отмщение мне и покоривый люди под мя. Избавитель мой от враг моих гневливых, от востающих на мя вознесеши мя, от мужа неправедна избавиши мя. Сего ради исповемся Тебе во языцех, Господи, и имени Твоему пою: величаяй спасения царева, и творяй милость христу Своему Давиду, и семени его до века.

А чтение текста во время испытаний позволит поддержать дух и укрепиться в надежде. Читать текст можно и на русском языке в любое время:

1 Начальнику хора. Раба Господня Давида, который произнес слова песни сей к Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал:

2 Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!

3 Господь — твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой,- скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище мое.

4 Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь.

5 Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня;

6 цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня.

7 В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от [святаго] чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его.

8 Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался [Бог];

9 поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий; горячие угли сыпались от Него.

10 Наклонил Он небеса и сошел,- и мрак под ногами Его.

11 И воссел на Херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра.

12 И мрак сделал покровом Своим, сению вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных.

13 От блистания пред Ним бежали облака Его, град и угли огненные.

14 Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас Свой, град и угли огненные.

15 Пустил стрелы Свои и рассеял их, множество молний, и рассыпал их.

16 И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего.

17 Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих;

18 избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня.

19 Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою.

20 Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне.

21 Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня,

22 ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим;

23 ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал.

24 Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне;

25 и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его.

26 С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним — искренно,

27 с чистым — чисто, а с лукавым — по лукавству его,

28 ибо Ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь.

29 Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой просвещает тьму мою.

30 С Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену.

31 Бог! — Непорочен путь Его, чисто слово Господа; щит Он для всех, уповающих на Него.

32 Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?

33 Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь;

34 делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня;

35 научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук.

36 Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня.

37 Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои.

38 Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их;

39 поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои,

40 ибо Ты препоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня;

41 Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня:

42 они вопиют, но нет спасающего; ко Господу,- но Он не внемлет им;

43 я рассеваю их, как прах пред лицем ветра, как уличную грязь попираю их.

44 Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников; народ, которого я не знал, служит мне;

45 по одному слуху о мне повинуются мне; иноплеменники ласкательствуют предо мною;

46 иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих.

47 Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет превознесен Бог спасения моего,

48 Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы,

49 и избавляющий меня от врагов моих! Ты вознес меня над восстающими против меня и от человека жестокого избавил меня.

50 За то буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему,

51 величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его во веки.

Толковая Библия
Толкование на Псалтирь

Этот псалом приводится в 2Цар.22 с большими изменениями. Надписание псалма совпадает с указанием исторической книги на время его происхождения – по окончании гонений Саула и после многочисленных побед Давида над соседними языческими народами, упрочивших спокойствие в его государстве от нападений внешних врагов. Название Давидом себя “раб ом» Иеговы отвечает тому месту псалма, где он свидетельствует о своей полной невинности пред Богом и всегдашнем следовании Его заповедям (ст. Пс.17_21–25).

Возлюблю Господа, который спас меня от опасностей, угрожавших смертью (1–6). На мой зов о помощи Господь явился в грозном величии, когда вся природа помогала Ему сокрушить моих врагов (7–16). Он вызвал меня на свободу за то, что я никогда не отступал от Его заповедей и был пред Ним непорочен (17–25). Господь и с каждым поступает так, как он того заслуживает (26–28). Господь хранил меня во всю жизнь, был несокрушимым для меня орудием, поражавшим как внутренних моих врагов, так и внешних, которых я обратил в тыл и города которых разрушил (29–46). Жив Господь и да будет превознесен мой Помощник и Избавитель, которого я буду славить не только во всю свою жизнь, но и в потомстве (47–51).

Пс.17:3 . Господь – твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, – скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище мое.

«Господь – . рог спасения моего» . Сравнение взято с животных, у которых их рога служат средством защиты и через них проявляется сила животного. Как рога для животного, так Бог являлся орудием, защищавшим Давида от врагов.

Пс.17:5 . Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня;

«Объяли меня муки смертные» – со всех сторон окружали опасности, грозившие смертью. – «Потоки беззакония» , с евр. «потоки Валиалэ». Это название означает человека дурного т. е. меня окружили люди, целые потоки нечестивых людей и злых.

Пс.17:7 . В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от [святаго] чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его.

“В тесноте” – в тяжелых обстоятельствах.

С 8 ст. Давид описывает очень картинно оказанную ему Богом помощь, когда вся природа подчинялась Его велению и шла на защиту гонимого праведника.

Может быть указанные здесь проявления Божественной силы являются только образами, какими хотел Давид обозначить Его господство над всем миром и людьми, а может быть он разумел здесь факт действительной помощи ему Бога, проявленной в действиях сил и явлений природы. В борьбе с какими врагами и когда была оказана Давиду такая помощь, в исторических книгах указаний нет.

Пс.17:8 . Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался [Бог];

Изображение сильной грозы. – «Основания гор» – от удара грома тряслась земля в своих глубоких недрах, до которых, по воззрениям древних, доходили корни, основания гор.

Пс.17:9 . поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий; горячие угли сыпались от Него.

«Дым от гнева Его» , «огонь поядающий» и «горячие угли» – образы туч и молнии.

Пс.17:10 . Наклонил Он небеса и сошел, – и мрак под ногами Его.

Обычный образ явления Бога ветхозаветному человеку – в тучах и облаках, поэтому “наклон ение небес. и мрак под ногами Бога» – появление тучи.

Пс.17:11 . И воссел на Херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра.

Херувимы – небесные бесплотные духи, ближайшие и самые быстрые исполнители Его воли, почему обыкновенно их изображали с 6-ю крылами. Здесь выражение «воссел на херувимов» – объясняется последующим – «понесся на крыльях ветра» , т. е. туча приближалась с необыкновенной быстротой.

Пс.17:12 . И мрак сделал покровом Своим, сению вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных.

Эта туча была местом пребывания Бога, как шатер служит местом обитания человека, см. 10 ст.

Пс.17:14 . Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас Свой, град и угли огненные.

Удары и раскаты грома – грозный глас Божий.

Пс.17:16 . И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего.

«Открылись основания вселенной» – обнажилось дно морей. Этим выражением – гиперболой Давид хотел обозначить силу потоков дождя, обилие воды: ее было так много, что как бы вода вылилась из всех морей и затопила землю.

Пс.17:17 . Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих;

«Извлек меня из вод многих» . – Вода здесь, как часто в Библии, означают многочисленные бедствия: Бог освободил меня от них.

Пс.17:20 . Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне.

«Вывел меня на пространное место» – освободил из тесноты, бедствий, дал свободу.

Пс.17:21 . Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня,

«Воздал мне Господь по правде моей» – по моей внутренней чистоте, чистоте мыслей и побуждений, «по чистоте рук» – по чистоте поступков.

Пс.17:22 . ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим;

«Хранил пути Господни» – не отступал от повеления, назначенного Богом человеку.

Пс.17:26 . С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно,

Пс.17:27 . с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его,

Господь с каждым поступает соответственно тому, что он заслуживает: чистого, праведного Он награждает, а лукавого карает.

Пс.17:33 . Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь;

“О пояс ать» – приготовить к занятиям, к делу. Господь опоясал Давида силою – дал ему средства победить врагов. “Устро ить. верный путь» – указывать надежный путь, безошибочные средства к достижению цели.

Пс.17:34 . делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня;

«На высотах моих поставляет меня» – та высота, могущество, которых я достиг сейчас, есть дело Божественной помощи.

Пс.17:37 . Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои.

«Расширяешь шаг мой» – расставляешь ноги, даешь твердо стоять.

Пс.17:44 . Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников; народ, которого я не знал, служит мне;

«Избавил. от мятежа народа» – указание на внутренние усобицы, происходившие в царстве Израильском при воцарении Давида.

Пс.17:50 . За то буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему,

«Славить Тебя, Господи, между всеми иноплеменниками» , точнее – пред всеми иноплеменниками. Каждая победа Давида заканчивалась торжественным благодарением Бога, в котором Давид пред всеми людьми как из своего народа, так и из пленников-язычников не скрывал имени Иеговы, но открыто воспевал Его, как единого истинного Бога.

В этих словах Ап. Павел видит указание на проповедь учения Христа среди язычников (см. Рим. 15:9 ).

Пс.17:51 . величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его во веки.

“Потомств о. во веки” , это то, которое было открыто Давиду через пророка Нафана (см. 2Цар. 7:12–16 ).

Псалом 17

ПСАЛМЫ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

17:1 Начальнику хора. Раба Господня Давида, который произнес слова песни сей к Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал: Как правило, и самые проникновенные песни, и самые возвышенные стихи рождаются не от хорошей жизни, увы. В данном случае – не исключение. Не преследовал бы Саул Давида – не написан был бы этот псалом и мы бы так и не узнали, КАК крепко Давид опирался на Бога своего

17:2,3 Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!
3 Господь – твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, – скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище мое.
Бывает, падаешь, а опереться не на кого – все заняты своими делами и проблемами, и слишком понятно, что даже вежливо нагружать кого-либо ещё и собою – просто неприлично.
И только Бог Иегова никогда не занят и не увлечён Своими делами настолько, чтобы отмахнуться от нас с нашими проблемами: на Него всегда можно опереться, как на скалу каменную, и не грохнуться оземь, даже споткнувшись. Одно только понимание того, что ВСЁ вообще (и жизнь тоже) рано или поздно ПРОХОДИТ (всё суета)- помогает выживать в любых ситуациях и просто ждать, когда же пройдёт и это.

Давид знал, что нельзя делать своею опорою человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит? На твердыню веков нужно опираться, Он – не пошатнётся, и вовеки скала заповедей Его не сдвинется с места.

17:4-6 Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. 5 Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня;
6 цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня.
До последнего Давид пытался сам справиться со своими трудностями, пока не почувствовал опасность для жизни и большую вероятность погибнуть: в могилу (ад) Давиду совсем не хотелось, он испугался, что не справится сам с врагами своими, поэтому прибегнул к последнему своему и главному оружию, обратившись за помощью к Богу.

17:7-11 В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его.
8 Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался [Бог];
9 поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий; горячие угли [сыпались] от Него.
10 Наклонил Он небеса и сошел, – и мрак под ногами Его.
11 И воссел на Херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра.
Радость свою о прекращении преследования Саула – Давид поэтично выразил Богу. Он был уверен в помощи Бога настолько, что даже мысленно представил себе, как это могло произойти:
Бог услышал Давида, разгневался на преследователей Его, потрясая горы и окрестности, съехал с небес в карете с херувимами и разделался со всеми врагами Давида.

17:12 И мрак сделал покровом Своим, сению вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных.
В смысле не тьмою Бог окружил себя, а толщей густых облаков – так, что невозможно было бы Его увидеть. Это образное, понятно, описание защиты Давида от Саула.

17:13-16 От блистания пред Ним бежали облака Его, град и угли огненные.
14 Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас Свой, град и угли огненные.
15 Пустил стрелы Свои и рассеял их, множество молний, и рассыпал их.
16 И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного [гласа] Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего.
Не лишен Давид был дара воображения, но и само содержание его воображения осталось записанным в Библии для того, чтобы мы могли размышлять о великих и чУдных делах Божьих. Здесь Давид описал, КАК действует Бог:
при помощи Своей силы, которая исходит от Него в момент мощного дуновения, примерно так же, как и мы можем изобразить дуновение ветра, остужая чай в блюдце.
И показал, НАСКОЛЬКО велика мощь силы дуновения Его: и молнии, и град, и угли горящие рассыпаются по лицу земли от дуновения Божьего, если Он рассердится.

17:17-20 Он простер [руку] с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих;
18 избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня.
19 Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою.
20 Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне.
Давид ощущает себя так, как если бы Бог взял рукой своей и легко вынул его из пучины вод, в которых он тонул, будучи бессилен изменить ситуацию к лучшему. Он чувствует, что Бог благоволит к Нему, и уверенно показывает ПРИЧИНУ своего спасения от Бога: Бог протянул руку Давиду именно потому, что благоволит к нему, нравится Давид Богу.
И кто мог бы отобрать у Давида уверенность эту в благоволении Бога к нему? Никто. Даже если бы кому-то показалось, что Давид слишком самонадеян – это никак не повлияло бы на отношение Бога к нему: что есть, то есть, Бог любил Давида, и Давид Бога очень любил.

17:21-23 Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня,
22 ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим;
23 ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал.
Эти стихи Давид написал еще до того как согрешил с Версавией и убил Урию.
Но и после этого не решил Давид, что, дескать, «если так получилось и я крепко запятнался, то уже разницы нет, грехом – больше, грехом – меньше» и не стал продолжать жить во грехах, но, упав низко, нашёл в себе силы и желание подняться и стремиться не согрешать хотя бы в дальнейшей жизни.

17:24 Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне;
Давид жил не так, как у него получится, но конкретно ОСТЕРЕГАЛСЯ, чтобы не согрешить: он был сосредоточен на том, чтобы во всём стараться поступать правильно и заповеди Божии пред лицом своим держал, а не в шкафу на полочке в виде свитков рукописных хранил, и – не только для того, чтобы других Божьим заповедям научать, но, прежде всего, для того чтобы самому ими руководствоваться.

17:25 и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его.
Давид был уверен, что Бог воздал ему справедливо, по чистоте рук его и по причине праведности его. И кто, кроме Давида, мог знать, насколько он чист пред Богом? Никто.
Во времена преследования Саулом Давид на самом деле старался не согрешать. В тесных обстоятельствах многие поклонники Бога сосредоточиваются на том, чтобы только не отступать от Всевышнего, ни о чём другом – не думается, весь наряжён и сконцентрирован на том, чтобы выжить, не согрешая: не до жиру – быть бы живу.
В тесных обстоятельствах бодрствовать и не согрешать проще. Когда же опасности для жизни нет, когда жизнь утряслась, стала размеренной, сытой и как раз – «до жиру», ТОГДА и жди отступления от Бога, что произошло и с Давидом, взявшего Вирсавию для утех.

17:26 С милостивым Ты поступаешь милостиво
Кто такие милостивые? Для того, чтобы относиться у Бога к категории «милостивых», надо не только прощать другим – их ошибки и долги – тем, кто не в состоянии их вернуть. Милостивый – это тот, кто активно действует для помощи нуждающимся: из сострадания к людям он старается помочь им в бедах их и сам не причиняет никому боли и страданий.
Если мы сами стараемся поступать милостиво с другими, то и Бог проявит к нам милость. Если же только о себе и своём благе печёмся и при этом нам всё равно, что чувствуют и в чём нуждаются другие, то и Богу может оказаться всё равно, что мы чувствуем и в чём нужда наша.

с мужем искренним – искренно,
Искренний – это тот, кто старается объективно и со всех сторон оценивать картину любой ситуации, ничего не утаивая в сердце своём и не рисуя для себя эту картину в выгодном свете, чтобы возможно было найти себе оправдание, если что-то не так сделал. Искренний старается отыскать Божьею точку зрения в любой ситуации, а не выхватить с поверхности любую, удобную для себя.

17:27 с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его,
Лукавый – это тот, кто хитрит. Поговорка о лукавых в народе родилась: «Бог шельму метит» или лукавого вычисляет и не даёт ему сильно развернуться даже в этом веке.
Например Саул схитрил в этой ситуации, поступив неправильно пред Богом, но, не признавая свою вину и не раскаиваясь в ней, и, желая найти себе оправдание, он даже умудрился свалить всю вину на Бога, давшего ему такое повеление:
20 И сказал Саул Самуилу: я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, а Амалика истребил;
21 народ же из добычи, из овец и волов, взял лучшее из заклятого, для жертвоприношения Господу Богу твоему , в Галгале
. (1Цар.15:20,21 )

С такими Бог и поступает по хитрости их, как поступил, например, с тем же Саулом.
Можно перехитрить людей, можно обмануть даже себя, постаравшись спрятать что-нибудь в глубине сердца и не желая анализировать свои поступки объективно, можно даже убедить себя в собственной правоте или в отсутствии другого выбора, но Бога перехитрить невозможно, ибо Бог больше сердца нашего и знает все.

17:28 ибо Ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь.
Не вечно сильному над бессильным издеваться и наглому над кротким, Бог однажды положит такой несправедливости конец и защитит всех слабых Своих.

17:29 Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой просвещает тьму мою.
Знания, которые Давид получал от Бога, помогали ему ориентироваться в жизни. Давид, понимая это, восхваляет Бога и признаёт, что только Он избавляет от беспросветного мрака жизни века сего, освещая путь к Себе
(в других путях нет для человека смысла)

Человек, приходящий в мир, приходит в «тьму», не зная, ни куда ему идти для собственного блага, ни как ему идти. Если Бог не просветит человека в жизненной ориентации, то он во тьме невежества века сего – так и останется.

17:30-32 С Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену.
31 Бог! – Непорочен путь Его, чисто слово Господа; щит Он для всех, уповающих на Него.
32 Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?
Что бы ни делал славного в своей жизни Давид – он понимает, что только при помощи Бога возможно творить великие и славные дела для Божьего народа. Если не опираться в жизни на заповеди Бога, то и дел великих и правильных – человеку не сотворить.

17:33-37 Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь; 34 делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня;
35 научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук.
36 Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня.
37 Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои.
Только благодаря Богу Давид имеет в жизни то хорошее, что имеет и – без колебаний делает то, что делает в своей жизни во славу Господа своего для Божьего народа. Давид одерживал свои многочисленные победы только благодаря поддержке Бога Израиля, он давал себе адекватный отчет в этом и не приписывал славу победителя – себе, но пел хвалебные оды Господу, истинному Победителю.

17:38-41 Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их;
39 поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои,
40 ибо Ты препоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня;
41 Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня:
Давид со всеми врагами расправляется благодаря поддержке Бога, ибо он не просто со своими личными врагами борется, а с теми, кто противится Богу, притесняя Давида как Божьего избранника

17:42,43 они вопиют, но нет спасающего; ко Господу, – но Он не внемлет им;
43 я рассеваю их, как прах пред лицем ветра, как уличную грязь попираю их.
Нет помощи от Бога – врагам Давида. Вспомним, что преследующий Давида Саул – так же, как и Давид, уповал на помощь Всевышнего и к Божьему народу принадлежал. Однако своими неправедными поступками и тем, что он не раскаивался в них – Саул отвратил Господа от себя. А если не помогает Бог – тщетны все усилия чего-то добиться. Всякий, кто пытается “победить” Божьих помазанников, когда они совершают Божье дело – просто самоубийца потому, что в противники себе вызывает Бога, и неважно, по знанию или по незнанию.

17:44 Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников; народ, которого я не знал, служит мне;
Пророческие слова – и на будущее царствование Христа, которому Бог доверил и иноплеменников.

17:45-47 по одному слуху о мне повинуются мне; иноплеменники ласкательствуют предо мною;
46 иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих.
47 Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет превознесен Бог спасения моего,
В дни преследования Саула Давиду доводилось иметь дело и с филистимлянами, он искал прибежища у царя Гефского Анхуса и вёл войны в этот период с Амаликитянами, Гессурянами и Гирзеянами, будучи на стороне Анхуса. (1Цар.27:1-9)

17:48,49 Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы,
49 и избавляющий меня от врагов моих! Ты вознес меня над восстающими против меня и от человека жестокого избавил меня.
В конечном итоге Бог помог Давиду избавиться от преследования Саула и одержать победу над всеми, кто противостоял ему в восхождении на царский престол.

17:50 За то буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему,
Апостол Павел упоминает этот текст в связи с разъяснением роли мессианства Иисуса Христа, который пришёл на землю для искупления грехов всех жителей земли, не только Израиля, что дало возможность и язычникам приближаться к Богу (Римл.15:9)

Источники:
http://geneva-bible.ru/19/17/
http://moimolitvy.ru/psalom/proroka-davida-17-2100/
http://www.molitvoslov.com/text323.htm
http://molitva-info.ru/molitvoslov/psalom-davida-17.html
http://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblija_22/17
http://jwquestion.net/bvps_17_Psalms.htm
http://molitva-info.ru/molitvoslov/psalom-davida-19.html

Ссылка на основную публикацию