Молитвы Пресвятой Богородице при беременности

Молитвы во время беременности

Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности
ко Господу Иисусу Христу

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Целительница»

Тропарь, глас 4

Я́ко Пресве́тлая Звездо́, просия́ Боже́ственными чудесы́ святы́й Твой о́браз, Цели́тельнице. Пода́ждь у́бо и нам, Богоро́дице Мари́е, исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Перевод: Как преяркая Звезда, просиял Божественными чудесами святой Твой образ, Целительница. Подай и нам, Богородица Мария, исцеление болезней душевных и телесных, спасение и великую милость.

Молитва

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Скоропослушница»

Тропарь, глас 4

К Богоpо́дице пpитеце́м, су́щии в беда́х,/ и святе́й ико́не Ея́ ны́не пpипаде́м,/ с ве́pою зову́ще из глубины́ души́:/ ско́pо на́ше услы́ши моле́ние, Де́во,/ я́ко Скоpопослу́шница наpе́кшаяся,/ Тебе́ бо pаби́ Твои́ в ну́ждах// гото́вую Помо́щницу и́мамы.

Перевод: К Богородице обратимся, находящиеся в бедах, и у святой иконы Ее сейчас преклоним колени, с верой взывая из глубины души: «Поскорее услышь нашу молитву, Дева, так как зовешься Скоропослушницей, поскольку Ты быстрая Помощница в скорбях для рабов Твоих».

Кондак, глас 8

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Перевод: В бурном море житейском мы попадаем в штормы страстей и искушений. Подай же нам, Госпожа, руку помощи, как Петру Сын Твой ( Мф.14:28-31 ), и поспеши от бед избавить нас, да взываем к Тебе: «Радуйся, всеблагая Скоропослушница».

Молитва 1

Преблагослове́нная Влады́чице, Присноде́во Богоро́дице, Бо́га Сло́ва па́че вся́каго сло́ва на спасе́ние на́ше ро́ждшая, и благода́ть Его́ преизоби́льно па́че всех прия́вшая! Мо́ре я́вльшаяся Боже́ственных дарова́ний и чуде́с приснотеку́щая река́, излива́ющая бла́гость всем, с ве́рою к Тебе́ прибега́ющим!
Ч удотво́рному Твоему́ о́бразу припа́дающе, мо́лимся Тебе́, всеще́дрей Ма́тери Человеколюби́ваго Влады́ки: удиви́ на нас пребога́тыя ми́лости Твоя́, и проше́ния на́ша, приноси́мая Тебе́, Скоропослу́шнице, ускори́ испо́лнити, все, е́же на по́льзу во утеше́ние и спасе́ние коему́ждо устроя́ющи. Посети́, Преблага́я, рабы́ Твоя́ благода́тию Твое́ю, и пода́ждь неду́гующим цельбу́ и соверше́нное здра́вие, обурева́емым тишину́, плене́нным свобо́ду и разли́чными о́бразы стра́ждущих уте́ши. Изба́ви, Всеми́лостивая Госпоже́, всяк град и страну́ от гла́да, я́звы, тру́са, пото́па, огня́, меча́ и ины́я ка́зни вре́менныя и ве́чныя. Ма́терним Твои́м дерзнове́нием отвраща́ющи гнев Бо́жий, и душе́внаго расслабле́ния, обурева́ния страсте́й и грехопаде́ний свободи́ рабы́ Твоя́, я́ко да непреткнове́нно во вся́ком благоче́стии пожи́вше в сем ве́це, и в бу́дущем ве́чных благ сподо́бимся благода́тию и человеколю́бием Сы́на Твоего́ и Бо́га, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Помощница в родах»

Молитва 1-я

Приими́, Госпоже́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зрим Тя на святе́й иконе во чре́ве нося́щую Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́. А́ще и безболе́зненно родила́ еси́ Его́, оба́че ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши. Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ и умиле́нно сей лобыза́юще, мо́лим Тя, Всеми́лостивая Влады́чице: нас, гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно пощади́ и сострада́тельно заступи́. Младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия их, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви; да́руй им здра́вие и благомо́щие, да и пита́емии от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия их испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из уст младе́нец и ссу́щих Госпо́дь соверши́т хвалу́ Свою́.
О, Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на немощны́я лю́ди Твоя́: постига́ющия нас боле́зни ско́ро исцели́, належа́щия на нас ско́рби и печа́ли утоли́ и не пре́зри слез и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́ши нас в день ско́рби, пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в день ра́дости и избавле́ния приими́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших. Вознеси́ мольбы́ на́ша ко Престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и не́мощем на́шим и проба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы, и ча́да на́ша, просла́вим Тя, Милосе́рдную Засту́пницу и ве́рную Наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской» 1

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.
У слы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
У кры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жда, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельнице и Засту́пнице на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенные воздыхания жены во время беременности
ко Пресвятой Богородице

Молитва 1-я, о благополучном разрешении

О, Пресла́вная Ма́терь Бо́жия, поми́луй меня́, рабу́ Твою́, и прииди́ ко мне́ на по́мощь во вре́мя мои́х боле́зней и опасностей, с кото́рыми рождают ча́д все́ бедные дще́ри Е́вы. Вспомни, о, Благослове́нная в жена́х, с како́ю радостью и любо́вию Ты́ шла поспе́шно в го́рнюю страну́ посетить сродницу Твою́ Елисаве́ту во вре́мя ее беременности, и како́е чуде́сное де́йствие произвело благода́тное посеще́ние Твое́ и в ма́тери и в младе́нце. И по неисчерпа́емому благосе́рдию Твоему́ да́руй и мне́, униженнейшей ра́бе Твое́й, разрешиться от бре́мени благополу́чно; да́руй мне́ сию́ благода́ть, что́бы дитя́, покоящееся тепе́рь под мои́м се́рдцем, прише́дши в чу́вство, с ра́достным взыгра́нием, подо́бно свято́му младе́нцу Иоа́нну, поклонялось Боже́ственному Го́споду Спаси́телю, Кото́рый из любви́ к на́м, гре́шным, не возгнуша́лся и Са́м стать младе́нцем. Неизглаго́ланная ра́дость, кото́рою преисполнилось де́вственное Твое́ се́рдце при воззре́нии на новорожденного Твоего́ Сы́на и Го́спода, да услади́т ско́рбь, предстоя́щую мне́ среди́ боле́зней рожде́ния. Жи́знь ми́ра, мо́й Спаси́тель, рожде́нный Тобо́ю, да спасе́т меня́ от сме́рти, пресекающей жи́знь мно́гих ма́терей в ча́с разреше́ния и да причте́т пло́д чре́ва моего́ к числу́ избра́нных Бо́жиих. Услышь, Пресвята́я Цари́ца Небе́сная, смире́нную мольбу́ мою́ и при́зри на меня́, бе́дную гре́шницу, о́ком Твоея́ благода́ти; не постыди́ моего́ упова́ния на Твое́ вели́кое милосе́рдие и осени́ меня́. Помо́щница христиа́н, Исцелительница боле́зней, да сподоблюсь и я́ испытать на себе́, что́ Ты́, Ма́терь милосе́рдия, и да просла́влю всегда́ Твою́ благода́ть, не отвергшую никогда́ моли́твы бе́дных и избавля́ющую все́х призыва́ющих Тебя́ во вре́мя ско́рби и боле́зни. Ами́нь.

Молитва 2-я, жене перед родами

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О, всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́. Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше. Ами́нь.

Молитвы преподобной Мелании Римляныне

Тропарь, глас 8 2

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Перевод: В тебе, матерь, точно сохранилось то, что в нас по Божию образу: ибо, взяв свой крест, ты последовала за Христом, и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобная Мелания, дух твой.

Кондак, глас 3

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

Перевод: Девства чистоту возлюбив и супруга к благому побудив, многое богатство раздала ты в пользование монашествующим, Богоблаженная, и воздвигла обители. Потому в Небесные обители переселившись, вспоминай нас, Мелания всеми почитаемая.

Молитвы Пресвятой Богородице при беременности

Самое главное состояние женщины – это время её беременности и ожидания чуда: появление ребенка на свет. Это особое духовное состояние, сопряженное не только со счастливым ожиданием, но и время тревог и забот о здоровье будущего человечка. Поэтому в такое время необходимо обращаться с молитвами к Господу нашему или читать молитвы Пресвятой Богородице при беременности.

В православном мире принято, чтобы женщина, ожидающая ребёнка, обязательно молилась о своем ожидаемом ребёнке, поэтому все будущие мамы обращаются в мыслях и молитвах своих к образу Богоматери, которая и сама при жизни была любящей матерью. С древних пор на Руси женщина перед родами должна была обязательно сходить в церковь и получить благословение. Будущая мама обязательно произносила перед образом молитву Пресвятой Богородице о сохранении беременности.

Как молиться Божьей Матери о помощи в беременности и родах?

Будущей маме необходимо приходить в храм во время ожидания ребенка и просить свою покровительницу, Деву Марию о благополучном разрешении беременности и о здоровье будущего чада.

Молитвы совершаются в уединении, отрешившись от земных хлопот и скорбей. Слова, произносимые беременной женщиной, должны быть чистыми и искренними. Молитвы к Богородице во время беременности – это не только духовное очищение просящей, но и невидимая связь, разговор с будущим ребёнком. Если беременная неважно чувствует себя, то вовсе необязательно идти в церковь, можно обратиться к Божьей Матери и дома, главное – искренне верить в помощь и благословение её.

Тексты молитв Пресвятой Богородице при беременности

Молитвы пред иконою Божией Матери «Целительница»

Тропарь, глас 4

Яко Пресветлая Звездо, просия Божественными чудесы святый Твой образ, Целительнице, подаждь убо и нам, Богородице Марие, исцеление недугов душевных и телесных, спасение и велию милость.

Молитва

Приими, о, Всеблагословенная и Всемощная Госпоже Владычице Богородице Дево, сия молитвы, со слезами Тебе ныне приносимыя от нас, недостойных раб Твоих, ко Твоему цельбоносному образу пение возсылающих со умилением, яко Тебе Самой зде сущей и внемлющей молению нашему. По коемуждо бо прошению исполнение твориши, скорби облегчаеши, немощным здравие даруеши, разслабленныя и недужныя исцеляеши, от бесных бесы прогоняеши, обидимыя от обид избавляеши, прокаженныя очищаеши и малыя дети милуеши; еще же, Госпоже Владычице Богородице, и от уз и темниц свобождаеши и всякия многоразличныя страсти врачуеши: вся бо суть возможна ходатайством Твоим к Сыну Твоему, Христу Богу нашему. О, Всепетая Мати, Пресвятая Богородице! Не престай молитися о нас недостойных рабах Твоих, славящих Тя и почитающих Тя, и поклоняющихся со умилением Пречистому образу Твоему, и надежду имущих невозвратну и веру несумненну к Тебе, Приснодеве Преславней и Непорочней, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Скоропослушница»

Тропарь, глас 4

К Богоpо́дице пpитеце́м, су́щии в беда́х,/ и святе́й ико́не Ея́ ны́не пpипаде́м,/ с ве́pою зову́ще из глубины́ души́:/ ско́pо на́ше услы́ши моле́ние, Де́во,/ я́ко Скоpопослу́шница наpе́кшаяся,/ Тебе́ бо pаби́ Твои́ в ну́ждах// гото́вую Помо́щницу и́мамы.

Кондак, глас 8

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Молитва

Преблагослове́нная Влады́чице, Присноде́во Богоро́дице, Бо́га Сло́ва па́че вся́каго сло́ва на спасе́ние на́ше ро́ждшая, и благода́ть Его́ преизоби́льно па́че всех прия́вшая, мо́ре я́вльшаяся Боже́ственных дарова́ний и чуде́с приснотеку́щая река́, излива́ющая бла́гость всем, с ве́рою к Тебе́ прибега́ющим! Чудотво́рному Твоему́ о́бразу припа́дающе, мо́лимся Тебе́, всеще́дрей Ма́тери Человеколюби́ваго Влады́ки: удиви́ на нас пребога́тыя ми́лости Твоя́, и проше́ния на́ша, приноси́мая Тебе́, Скоропослу́шнице, ускори́ испо́лнити, все, е́же на по́льзу во утеше́ние и спасе́ние коему́ждо устроя́ющи. Посети́, Преблага́я, рабы́ Твоя́ благода́тию Твое́ю, пода́ждь неду́гующим цельбу́ и соверше́нное здра́вие, обурева́емым тишину́, плене́нным свобо́ду и разли́чными о́бразы стра́ждущих уте́ши, изба́ви, всеми́лостивая Госпоже́, всяк град и страну́ от гла́да, я́звы, тру́са, пото́па, огня́, меча́ и ины́я ка́зни вре́менныя и ве́чныя, Ма́терним Твои́м дерзнове́нием отвраща́ющи гнев Бо́жий: и душе́внаго разслабле́ния, обурева́ния страсте́й и грехопаде́ний свободи́ рабы́ Твоя́, я́ко да непреткнове́нно во вся́ком благоче́стии пожи́вше в сем ве́це, и в бу́дущем ве́чных благ сподо́бимся благода́тию и человеколю́бием Сы́на Твоего́ и Бо́га, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Помощница в родах»

Молитва первая

Приими́, Госпоже́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зрим Тя на святе́й иконе во чре́ве нося́щую Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́. А́ще и безболе́зненно родила́ еси́ Его́, оба́че ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши. Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ и умиле́нно сей лобыза́юще, мо́лим Тя, Всеми́лостивая Влады́чице: нас, гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно пощади́ и сострада́тельно заступи́. Младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия их, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви; да́руй им здра́вие и благомо́щие, да и пита́емии от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия их испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из уст младе́нец и ссу́щих Госпо́дь соверши́т хвалу́ Свою́.

О, Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на немощны́я лю́ди Твоя́: постига́ющия нас боле́зни ско́ро исцели́, належа́щия на нас ско́рби и печа́ли утоли́ и не пре́зри слез и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́ши нас в день ско́рби, пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в день ра́дости и избавле́ния приими́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших. Вознеси́ мольбы́ на́ша ко Престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и не́мощем на́шим и проба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы, и ча́да на́ша, просла́вим Тя, Милосе́рдную Засту́пницу и ве́рную Наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской»

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; к кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́: кто́ исто́ргнет мя́ от ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго. Услы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́. Укры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жде, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице. О чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́ющий к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельница и Засту́пница на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенные воздыхания жены во время беременности ко Пресвятой Богородице

О, Пресла́вная Ма́терь Бо́жия, поми́луй меня́, рабу́ Твою́, и прииди́ ко мне́ на по́мощь во вре́мя мои́х боле́зней и опасностей, с кото́рыми рождают ча́д все́ бедные дще́ри Е́вы. Вспомни, о, Благослове́нная в жена́х, с како́ю радостью и любо́вию Ты́ шла поспе́шно в го́рнюю страну́ посетить сродницу Твою́ Елисаве́ту во вре́мя ее беременности, и како́е чуде́сное де́йствие произвело благода́тное посеще́ние Твое́ и в ма́тери и в младе́нце. И по неисчерпа́емому благосе́рдию Твоему́ да́руй и мне́, униженнейшей ра́бе Твое́й, разрешиться от бре́мени благополу́чно; да́руй мне́ сию́ благода́ть, что́бы дитя́, покоящееся тепе́рь под мои́м се́рдцем, прише́дши в чу́вство, с ра́достным взыгра́нием, подо́бно свято́му младе́нцу Иоа́нну, поклонялось Боже́ственному Го́споду Спаси́телю, Кото́рый из любви́ к на́м, гре́шным, не возгнуша́лся и Са́м стать младе́нцем. Неизглаго́ланная ра́дость, кото́рою преисполнилось де́вственное Твое́ се́рдце при воззре́нии на новорожденного Твоего́ Сы́на и Го́спода, да услади́т ско́рбь, предстоя́щую мне́ среди́ боле́зней рожде́ния. Жи́знь ми́ра, мо́й Спаси́тель, рожде́нный Тобо́ю, да спасе́т меня́ от сме́рти, пресекающей жи́знь мно́гих ма́терей в ча́с разреше́ния и да причте́т пло́д чре́ва моего́ к числу́ избра́нных Бо́жиих. Услышь, Пресвята́я Цари́ца Небе́сная, смире́нную мольбу́ мою́ и при́зри на меня́, бе́дную гре́шницу, о́ком Твоея́ благода́ти; не постыди́ моего́ упова́ния на Твое́ вели́кое милосе́рдие и осени́ меня́. Помо́щница христиа́н, Исцелительница боле́зней, да сподоблюсь и я́ испытать на себе́, что́ Ты́, Ма́терь милосе́рдия, и да просла́влю всегда́ Твою́ благода́ть, не отвергшую никогда́ моли́твы бе́дных и избавля́ющую все́х призыва́ющих Тебя́ во вре́мя ско́рби и боле́зни. Ами́нь.

Молитва жене перед родами ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́. Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше. Ами́нь.

Молитвы о здоровье беременной

С этими молитвами можно просить о здоровье роженицы и об улучшении ее самочувствия (например, при токсикозе, тонусе матки и т.д.). Также просят о сохранении плода при угрозе выкидыша. Супруг может обратиться к святым с молитвами о благоприятном протекании беременности жены.

Выберите нужное из меню:

 • Святым :
  • Господу Богу
  • Пресвятой Богородице
  • Иконе Богородицы «Скоропослушница»
  • Иисусу Христу (первая)
  • Иисусу Христу (вторая)
  • Матроне Московской
  • Николаю Чудотворцу
  • Ксении Петербургской
  • Симеону Мироточивому
  • Параскеве Пятнице

Все молитвы подряд:

Молитва Господу Богу о здоровье роженицы

Всемогущий Боже, видимого и невидимого Творец!

К Тебе, Отцу возлюбленному, мы прибегаем, создания разумом одаренные, потому что по совету особенному Ты наш род создал, с мудростью неизречимой тело наше сотворив из земли да душу Своего Духа в него вдохнув, чтобы подобием Твоим были мы.

В Твоей воле сотворить нас сразу ангелами было, если восхотел бы Ты, но в Твоей премудрости было угодно, чтобы в Тобой порядке установленном через брак, через жену и мужа род человеческий преумножался.

Людей благословить Ты восхотел, чтобы множились они и росли.

И землю, и сонмы ангельские наполняли.

Да во веки прославляемо и славимо имя Твое за сделанное для нас.

Так же за милосердие Твое Тебя благодарю, что по Твоей воле не только я сама произошла от творения Твоего чудного и избранных число пополняю,

но что удостоил Ты меня в супружестве благословить и чрева плод мне послал.

Это дар Твой, милость Твоя Божественная, о, Отче.

Потому к Тебе одному я обращаюсь и Тебя молю с сердцем смиренным о помощи и милости, чтобы творимое Тобой во мне силою Твоей, сохранено было и к рождению благополучному приведено.

Ибо, о Боже, знаю я, что путь свой избирать не в человеческой власти и не в силах человеческих.

К падению мы склонны и слабы духом слишком, чтобы сетей тех миновать, которые нам, по соизволению Твоему дух злой расставляет.

Слабы избегнуть злополучия того, к которое легкомыслие наше ввергнуть может.

Лишь Твоя безгранична мудрость.

И кого пожелаешь, того от напасти всякой сохранишь.

Потому и я, раба Твоя, Отче милосердный, в печали моей себя предаю в руки Твои и молю о том, чтобы посмотрел Ты милосердия оком на меня и от страдания всякого сохранил.

Пошли нам, мужу моему милому и мне отраду, радости всякой Владыка.

Чтобы при виде благословения Твоего мы Тебе поклонялись от сердца всего и духом радостным служили.

Не хочу я изятой быть из того, что Тобой на весь наш род наложено было, повелевая чада рождать в болезнях.

Но Тебя прошу смиренно, чтобы страдания Ты перенести мне помог и исход благополучный послал.

И если услышишь Ты молитву эту нашу, а нам дитя хорошее и здоровое пошлешь, к Тебе его привести снова клянемся, и Тебе посвятить,

чтобы для семени нашего и нас пребыл Ты Отцом и Богом милосердным, так и мы вместе с ребенком нашим клянемся слугами верными тебе быть всегда.

Милосердный Боже, рабы Твоей молитву услыши, сердца нашего мольбу исполни, ради спасителя нашего Иисуса Христа, воплотившегося ради нас и в вечности правящего.

Молитва о здоровье беременной Пресвятой Богородице

К кому воззову, Владычице;

к кому прибегну в печали моей;

к кому при­внесу слезы и воздыхания моя, аще не к Тебе, Царице Небесе и земли.

Кто исторгнет мя из тины грехов и безза­коний, аще не Ты, о Мати Живота, Заступнице и Прибежище рода человеческаго.

Услыши стенание мое, утеши мя и помилуй в горести моей, защити в бедах и напастех, избави от озлоб­лении и скорбей и всяких недугов и болезней,

от враг видимых и неви­димых, умири вражду стужающих мне, да избавлен буду от клеветы и злобы человеческим;

такождь от своея ми плоти гнусных обычаев свободи мя.

Укрый мя под сению милости Твоя, да обрящу покой и радость и от грехов очищение.

Твоему Матернему заступлению себе вручаю:

буди мне Мати и Надежда, Покров и Помощь и Заступление, радость и утешение и скорая во всем Помощница.

О, чудная Владычице!

Всяк притекаяй к Тебе, без Твоея всесильныя помощи не отходит:

сего ради и аз недостойный к Тебе прибегаю, да из­бавлен буду от внезапныя и лютыя смерти, скрежета зубнаго и вечнаго мучения.

Небесное же Царствие получити сподоблюся и Тебе во умилении сердца реку:

радуйся, Мати Божия, Предстательнице и Заступнице наша усердная, во веки веков.

Молитва перед иконой Богородицы «Скоропослушница» о здоровье роженицы

Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице, Бога Слова паче всякаго слова на спасение наше рождшая, и бла­годать Его преизобильно паче всех приявшая,

море явльшаяся Божественных дарований и чудес приснотекущая река, изливающая благость всем, с верою к Тебе прибегающим!

Чудотворному Тво­ему образу припадающе, молимся Тебе, всещедрей Матери Человеколюбиваго Владыки:

удиви на нас пребогатыя милости Твоя, и прошения наша, приносимая Тебе, Скоропослушнице, ускори исполнити, все, еже на пользу во утешение и спасение коемуждо устрояющи.

Посети, Преблагая, рабы Твоя благодатию Твоею, подаждь недугующим цельбу и совершенное здравие, обуревае­мым тишину, плененным свободу и различными образы стражду­щих утеши, избави, всемилости­вая Госпоже, всяк град и страну от глада, язвы, труса, потопа, огня, меча и иныя казни временныя и вечныя, Матерним Твоим дерзновением отвращающи гнев Божий:

и душевнаго разслабления, обуревания страстей и гре­хопадений свободи рабы Твоя, яко да непреткновенно во всяком благочестии поживше в сем веце, и в будущем вечных благ сподобимся благодатию и человеколюбием Сына Твоего и Бога, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно, и во веки веков.

О, Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Скоропослушная Заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих!

Призри с высоты небеснаго вели­чия Своего на мене непотребнаго, припадающаго к иконе Твоей, услыши скоро смиренную молитву мене грешнаго и принеси ю к Сыну Своему:

умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественныя благодати Своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да успокоит страждущее мое сердце и исцелит раны его,

да вразу­мит мя на добрая дела и укрепит работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит вечныя муки и не лишит небеснаго Своего Царствия.

О Преблагословенная Богородице:

Ты благоизволила еси нарещися во образе Своем Скоропослушница, повелевающи всем притекати к Тебе с верою:

не призри убо мене скорбнаго и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих.

На Тя по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Тво­ему покрову и предстательству пору­чаю себе во веки.

Первая молитва Иисусу Христу о здоровье роженицы

Владыко, Господи Христе, Боже наш, Источник жизни и бессмертия, благодарю Тебя, что в супружестве моем сделал меня причастником Твоего благословения, как Сам повелел: «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю.»

Благодарю Тебя и молю: Благослови сей плод тела моего, Тобою дарованный, облагодетельствуй его и одушеви его Святым Твоим Духом и возрасти здоровое и непорочное тело его с благосоставлением родов.

Освяти его тело, ум, сердце, чрево и утробу и даруй родившемуся сему младенцу душу разумную, всели в него страх Твой.

Ангела — верного хранителя души и тела его — приставь ему!

Покрой, соблюди, укрепи и сохрани младенца в утробе моей до родов.

Сокрой его во утробе материнской, ибо Твои руки приуготовили его!

Ты дал ему жизнь и дыхание, о Господи Иисусе Христе, Твоим Всемогущим рукам отеческим препоручаю я младенца моего.

Возложи на него руку благодати Твоей и Святым Твоим Духом обнови его к животу вечному, и да будет он причастником Царствия Твоего.

Вторая молитва Иисусу Христу на здравие беременной

О, Всемилостивый Иисусе Христе, Боже наш, призри и сохрани меня, рабу Твою (имя) от страха и зла духов старающихся погубить дела рук Твоих.

И когда придет час мой и время, разреши меня по благодати Твоей.

Воззри оком милосердия Твоего и избави от муки рабу Твою.

Облегчи мне болезни во время ношения моего и даруй мне крепость и силу для рождения и помоги в родах Всемогущей Твоею помощью!

Ибо это есть дело Твое чудное, сила Твоего Всемогущества, дело Благодати и милосердия Твоего.

Молитва о здоровье беременной Матроне Московской

О, блаженная мати Матрона, к твоему предстательству прибегаем и тебе слезно молим.

Яко имущую велие дерзновение по Господу, пролей теплую молитву о рабех твоих, в скорбе дущевней пребывающих и помощи от тебе просящих.

Истинно бо слово Господне:

просите и дается вам и паки: яко аще два от вас совещаете, на землю о всякой вещи, еяже аще просита, будет има от Отца Моего, иже на Небесех.

Услыши убовоздыхания наша и донеси ко престолу Владычню, и деже ты предстоиши всмы, яко много может пред Богом молитва праведника.

Да не до конца забудет нас Господь, но призрит с высоты небесныя на скорбь рабов Своих и плод чрева на полезное дарует.

Воистину, Богидете хощет, тако сотвори Господь Аврааму и Сарре, Захарии и Елисавете, Иоакиму и Анне, с ним же моли.

Тако да сотворит Господь Бог и нам по милости своей и неизреченному человеколюбию.

Буди имя Господнее благословенно от ныне и до века.

Молитва Николаю Чудотворцу за роженицу

О, добрый наш пастырю, и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае!

Услыши нас, Почитаемый верующими людьми во всём мире Святитель Николай, он же Николай Чудотворец, Мирликийский чудотворец, грешных, молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое;

виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных;

потщися, угодниче Божий, не оставити нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших.

Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, ему же ты со безплотными лики предстоиши:

милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по своей благости воздаст нам.

На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим:

избави нас, угодниче Христов, от зол, находящих на нас, и укроти волны страстей и бед возстающих на нас,

да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших.

Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков.

Молитва за здоровье роженицы Ксении Петербургской

О, святая всеблаженная мати Ксение!

Под кровом Всевышняго жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерью, голод и жажду, холод и зной, поношения и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога получила еси и под сенью Всемогущаго покоишься.

Ныне святая Церковь, яко благоуханный цвет, прославляет тя.

Предстояще на месте твоего погребения, пред образом твоим святым, яко живей ти, сущей с нами, молимся ти:

приими прошения наша и принеси яко престолу Милосердного Отца Небеснаго, яко дерзновение к Нему имущая, испроси притекающим к тебе вечное спасение,

на благая дела наша и начинания щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление.

Предстани святыми своими молитвами перед Всемилостивым Спасителем нашим о нас, недостойных и грешных.

Помози, святая блаженная мати Ксение, младенцы светом святого Крещения озарити и печатию дара Духа Святого запечатлети, отроки и отроковницы в вере, честности, богобоязненности воспитати и успехи в учении им даровати;

болящия и недогующия исцели, семейным любовь и согласие низпосли, монашистующих подвигом добрым повизатися удостой и от поношений огради,

пастыри в крепости Духа Святого утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о лишенных в предсмертный час причащения Святых Христовых Таин умоли.

Ты наша надежда и упование, скорое услышание и избавление, тебе благодарение возсылаем и с тобо.

Славим Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.

Молитва о здоровье беременной Симеону Мироточивому

О святый и праведный Симеоне, чистою душею твоею в небесных обителех в лице святых водворяяйся, на земли же телом твоим нетленно почиваяй!

По данной ти благодати от Господа молитися о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святей и цельбоносней иконе твоей притекающих,

и испроси нам от Бога прощение согрешений наших, в няже впадаем множицею во вся дни жития нашего и якоже прежде овым убо от очныя зельныя болезни ни мало зрети могущим исцеление очес, овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многая преславная благодеяния даровал еси;

сице избави и нас от недугов душевных и телесных и от всякия скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему и к вечному спасению благопотребная нам от Господа испроси,

да тако твоим предстательством и молитвами стяжавше вся нам полезная, аще и недостойнии, благодарне восхваляюще тя, прославим Бога, дивнаго во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно и во веки веков.

Молитва Параскеве Пятнице о здравии роженицы

О святая и преблаженная мученице Христова Параскево, красото девическая, мучеников похвало, премудрых удивление, веры христианской хранительнице, идольския льсти обличительнице,

Евангелия Божественнаго поборнице, заповедей Господних ревнительнице, сподобльшаяся приити ко пристанищу вечнаго покоя и в чертозе Жениха твоего Христа Бога светло веселящаяся, сугубым венцем девства и мученичества украшенная!

Молим тя, святая мученице: буди о нас (имена) печальница ко Христу Богу, Егоже преблаженнейшим зрением присно веселишися;

разжени твоими святыми молитвами мрак, прибывший от грехов наших:

испроси у Бога светов свет благодати душевным и телесным очесем нашим:

просвети нас, омраченных грехми, светом Божия благодати, да твоих ради святых молитв дастся безочесным сладкое зрение.

О великая угоднице Божия!

О мужественнейшая дево!

О крепкая мученице, святая Параскево!

Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися об окаянных и зело нерадивых грешницех, ускори на помощь нам, ибо зело немощнии есмы;

моли Господа, чистая девице, моли Милосерднаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто,

да твоими молитвами пособствовани, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний божественных внидем в свет вечный дне невечерняго, во град веселия приснаго,

в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми небесными силами трисиятельное единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Молитва беременных о сохранении ребенка и о здоровье ребенка

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † – https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 49 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Люди верующие обращаются за помощью и советом к Богу и Святым в разных жизненных ситуациях. Каждый отдельный Святитель помогает преодолеть трудности жизни человеческой. О чем православные могут просить Великомучеников:

 • о здравии и выздоровлении;
 • об исцелении не только телесном, но и душевном;
 • о решении каких-либо бытовых проблем.

Очень часто к Преподобным приходят женщины и мужчины. Матери просят за своих взрослых детей, а также даже будущих. Особенно сильна молитва женщины в положении.

Будущие мамы могут обращаться с мольбами о сохранении беременности, о благополучном вынашивании, о легких и быстрых родах и, чтобы родился здоровый ребенок.

Многие молодые женщины может и хотели бы помолиться, но не знают кому, поэтому в этой статье мы уделим особое внимание таким настолько важным молебнам.

К каким же Святым беременные женщины могут обращаться с прошениями?

 • Пресвятой Богородице
 • Матроне Московской
 • Иисусу Христу
 • Ксении Петербуржской
 • Симеону Мироточивому
 • Николаю Чудотворцу
 • Параскеве Пятнице

Молитва беременной женщины о здоровом ребенке

Дети – это самые важные люди в жизни человека. Они не только освещают путь жизненный, но и придают ему особый смысл. Без них не будет продолжения рода людского. Каждая женщина рано или поздно мечтает стать мамой. Иногда это получается сразу, в некоторых случаях нужно приложить усилия и подождать.

Но даже узнав, что жизнь внутри вас зародилось, не всегда беременность проходит гладко. В частых случаях будущую мать может беспокоить не только токсикоз, но и более серьезные проблемы, вплоть до угрозы прерывания беременности.

Кроме того, если Вас одолевает паника, потеряна уверенность, что все будет хорошо, что сможете выносить и родить здоровое потомство, вы очень мнительны и восприимчивы, вам поможет вера.

При возможности будущим мамам желательно ходить в церковь, причащаться, исповедоваться, читать мольбы к Пресвятым. Если нет сил посещать храм, можно просить поддержки и помощи у святых и дома.

Молитва для беременных о вынашивании ребенка

Обращение к Господу Богу даст силы женщине не только преодолеть все проблемы на пути к огромному счастью, но и даст веру в то, что у нее получится выносить и родить здорового ребенка.

«Всемогущий Боже, видимого и невидимого Творец! К Тебе, Отцу возлюбленному, мы прибегаем, создания разумом одаренные, потому что по совету особенному Ты наш род создал, с мудростью неизречимой тело наше сотворив из земли да душу Своего Духа в него вдохнув, чтобы подобием Твоим были мы.

В Твоей воле сотворить нас сразу ангелами было, если восхотел бы Ты, но в Твоей премудрости было угодно, чтобы в Тобой порядке установленном через брак, через жену и мужа род человеческий преумножался. Людей благословить Ты восхотел, чтобы множились они и росли. И землю, и сонмы ангельские наполняли.

О Отче и Боже! Да во веки прославляемо и славимо имя Твое за сделанное для нас. Так же за милосердие Твое Тебя благодарю, что по Твоей воле не только я сама произошла от творения Твоего чудного и избранных число пополняю, но что удостоил Ты меня в супружестве благословить и чрева плод мне послал. Это дар Твой, милость Твоя Божественная, о, Отче.

Потому к Тебе одному я обращаюсь и Тебя молю с сердцем смиренным о помощи и милости, чтобы творимое Тобой во мне силою Твоей, сохранено было и к рождению благополучному приведено. Ибо, о Боже, знаю я, что путь свой избирать не в человеческой власти и не в силах человеческих. К падению мы склонны и слабы духом слишком, чтобы сетей тех миновать, которые нам, по соизволению Твоему дух злой расставляет.

Слабы избегнуть злополучия того, к которое легкомыслие наше ввергнуть может. Лишь Твоя безгранична мудрость. И кого пожелаешь, того от напасти всякой сохранишь. Потому и я, раба Твоя, Отче милосердный, в печали моей себя предаю в руки Твои и молю о том, чтобы посмотрел Ты милосердия оком на меня и от страдания всякого сохранил. Пошли нам, мужу моему милому и мне отраду, радости всякой Владыка.

Чтобы при виде благословения Твоего мы Тебе поклонялись от сердца всего и духом радостным служили. Не хочу я изятой быть из того, что Тобой на весь наш род наложено было, повелевая чада рождать в болезнях. Но Тебя прошу смиренно, чтобы страдания Ты перенести мне помог и исход благополучный послал.

И если услышишь Ты молитву эту нашу, а нам дитя хорошее и здоровое пошлешь, к Тебе его привести снова клянемся, и Тебе посвятить, чтобы для семени нашего и нас пребыл Ты Отцом и Богом милосердным, так и мы вместе с ребенком нашим клянемся слугами верными тебе быть всегда.

Милосердный Боже, рабы Твоей молитву услыши, сердца нашего мольбу исполни, ради спасителя нашего Иисуса Христа, воплотившегося ради нас и в вечности правящего. Аминь!»

Молитва беременных о сохранении ребенка Матушке Матроне

Кроме того, о вынашивании и рождении крепкого дитя можно просить у Матроны Московской. Она при жизни была слепа, но это не мешало ей быть доброй, в особенности к детям малым. Из-за этой искренней, чистой любви к страждущим, верующие ее ласково называют Матронушка.

«О, блаженная мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся к тебе , навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждующих и скорбящих с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем подавающи; да не оскудеет и ныне милосердие твое к на, недостойным, мятущимся в многосуетном мире сем и нигдеже не обретающим утешения и сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных, исцели болезни наша, избави от искушений и мучительства дьявола страстно воюющаго, помози донести житейский свой Крест, снести вся тяготы жития и не потерять в нем образ Божий, веру православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним, дабы помози нам по отшетствии из жития сего достигнути Царствия Небесного со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие и благость Отца Небесного, в Троице славимого: Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь.»

Обычно, в семье, которая еще просто планирует рождение ребеночка, уже знают, кого бы им хотелось больше. Конечно, никто не может быть уверенным, что родится мальчик или девочка. Но можно попросить Святых Угодников.

Если Вы будете искренне, с чистыми намерениями обращаться к Святейшим, они помогут вам. В том случае, если мать или отец больше хотят девочку, то следует читать молитвы к Параскеве Пятнице, а, если наоборот, то вот мальчика стоит просить у Александра Свирского.

Брать и сестры во Христе. Нужна ваша посильная помощь. Сотворили новый православный канал в Яндекс Дзене: Мир православный и пока мало подписчиков(20 человек). Для быстрого развития и донесения православного учения большему числу людей, просим Вас перейти и подписаться на канал. Только полезная православная информация. Ангела Хранителя Вам!

Молитвы для беременных при угрозе выкидыша и о сохранении плода

Вынашивание ребеночка – процесс очень сложный, выматывающий. С одной стороны, это чудо, которого некоторые ждут многие годы, но с другой, бывает так, что выносить дитя не просто тяжело, а даже опасно для здоровья самой женщины.

Если женщину постоянно мучают разные проблемы, что стоит вопрос о сохранении беременности или возможном выкидыше, то необходимо попросить заступничества у Пресвятой Богородицы.

Просить деву Марию о покровительстве следует так:

«О, Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Скоропослушная Заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих! Призри с высоты небеснаго вели­чия Своего на мене непотребнаго, припадающаго к иконе Твоей, услыши скоро смиренную молитву мене грешнаго и принеси ю к Сыну Своему: умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественныя благодати Своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да успокоит страждущее мое сердце и исцелит раны его, да вразу­мит мя на добрая дела и укрепит работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит вечныя муки и не лишит небеснаго Своего Царствия. О Преблагословенная Богородице: Ты благоизволила еси нарещися во образе Своем Скоропослушница, по-велевающи всем притекати к Тебе с верою: не призри убо мене скорбнаго и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих. На Тя по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Тво­ему покрову и предстательству пору­чаю себе во веки. Аминь.»

Молитва за беременную дочь и ее ребенка

Читать мольбы Святым за здоровье беременной и ее будущего малыша, может не только сама женщина, но и ее родные и близкие. В особенности понимает, какого это вынашивать дитя 9 месяцев мама.

Матери не только знают, как сложно бывает женщинам в таком положении, но и невероятно сильно переживают за своих дочерей. Они волнуются, наверное, даже больше, нежели, когда сами ждали пополнение в своей семье. Но, чтобы так не нервничать и быть уверенной, что с дочкой все будет хорошо, мама может обратиться с просьбой к Пресвятой Богородице.

«Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа, помилуй рабу Твою (имя) и помози в час сей да разрешится бремене своего благополучно. О всемилостивая Владычице Богородице, подаждь помощь сей рабе Твоей, помощи требующей, наипаче же от Тебе. Тебе припадаю, Мати Бога вышняго, буди милостива, ей же прииде время быти мати, и умоли воплотившагося из Тебе Христа Бога нашего, да укрепит ея силою Своею свыше. Аминь».

Матери могут просить Святейших о благополучном вынашивании плода, о том, чтобы ее дочь и ее кровинка были здоровы, о сохранении плода, о быстром и безболезненном родоразрешении.

Обращение к «Скоропослушнице» в роддоме

Женщинам, находясь в родильном доме, вряд ли, хватит сил и терпения читать молебны, но мамы в этот момент могут стать их спасителями. Ведь есть молитвы, с которыми можно обращаться к Святым в активный период начавшихся родов.

Эти просьбы помогут женщине легче перенести родовой процесс, он пройдет быстрее и не будет настолько болезненным. Поможет в период родов молитва перед иконой Божией Матери «Скоропослушница».

«Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице, Бога Слова паче всякаго слова на спасение наше рождшая, и бла­годать Его преизобильно паче всех приявшая, море явльшаяся Божественных дарований и чудес приснотекущая река, изливающая благость всем, с верою к Тебе прибегающим!

Чудотворному Тво­ему образу припадающе, молимся Тебе, всещедрей Матери Человеколюбиваго Владыки: удиви на нас пребогатыя милости Твоя, и прошения наша, приносимая Тебе, Скоропослушнице, ускори исполнити, все, еже на пользу во утешение и спасение коемуждо устрояющи.

Посети, Преблагая, рабы Твоя благодатию Твоею, подаждь недугующим цельбу и совершенное здравие, обуревае­мым тишину, плененным свободу и различными образы стражду­щих утеши, избави, всемилости­вая Госпоже, всяк град и страну от глада, язвы, труса, потопа, огня, меча и иныя казни временныя и вечныя, Матерним Твоим дерзновением отвращающи гнев Божий: и душевнаго разслабления, обуревания страстей и гре­хопадений свободи рабы Твоя, яко да непреткновенно во всяком благочестии поживше в сем веце, и в будущем вечных благ сподобимся благодатию и человеколюбием Сына Твоего и Бога, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.»

Вот теперь, Вы, дорогие наши читатели, знаете, какие молитвы пригодятся в такой чудесный, удивительный период в жизни, как беременность. Но самое главное, не забывайте, что просить у Святых можно о чем угодно, и они никогда не откажут в помощи, но это стоит делать искренне, от чистого сердца, с открытой душой.

Да хранит Вас Бог!

Молитва для беременных

Рождение ребенка – это самое радостное событие в жизни женщины. Это не просто чудо, но также и таинство. Во многом все зависит от Воли Божьей. Поэтому многие беременные женщины прибегают к молитвам, чтобы просить Высшие Силы о благополучных родах и рождении здорового малыша.

Какие молитвы читать беременной женщине каждый день

Молитва о благополучном вынашивании здорового плода

Во время беременности многие женщины молятся о благополучном вынашивании здорового плода. Такие молитвы возносить к Высшим силам также могут матери беременных дочерей.

Очень сильной является следующая молитва:

Молитва о сохранении беременности (при угрозе выкидыша)

Безусловно, следует понимать, что беременность должна обязательно проходить под наблюдением врача. Но при этом молитвы всегда успокаивают и являются очень эффективными при необходимости сохранения беременности в случае угрозы выкидыша.

Сильная молитва к Пресвятой Богородице звучит следующим образом:

Молитва о здоровом ребенке

Очень востребованными среди беременных являются молитвы о здоровом ребенке. Их существует огромное множество. В храме рекомендуется попросить о рождении здорового ребенка, используя короткую молитву к Матроне Московской.

Для этого возле иконы Святой следует поставить свечу и проговорить шепотом:

Молитва о разрешении от бремени (в родах)

Безусловно, во время беременности каждая женщина желает, чтобы роды прошли благополучно, и не возникло никаких проблем. Сильной молитвой, которая настроит женщину духовно и обеспечит легкие роды является обращение к Пресвятой Богородице.

Молитва для беременных от сглаза

Во время беременности женщина становится очень ранимой. У нее нарушается природная энергетическая защита и ее легко могут сглазить недобрые люди. Поэтому обязательно нужно каждый день читать молитвы от сглаза.

Если вы почувствовали, чей то недобрый взгляд, то нужно как можно скорее отойти в сторонку и нашептать такие слова:

Молитва для защиты при беременности

Для постоянной защиты нужно написать следующую молитву на листе бумаги и носить ее всегда с собой в качестве оберега. Также ее необходимо периодически проговаривать, особенно перед тем, когда нужно будет находиться среди большого количества людей.

Молитва Феодоровской Божьей Матери для беременных

Обращаться за поддержкой во время беременности можно к разным святым. Главное, при этом искренне верить в то, что молитвенное обращение будет услышано.

Наиболее часто беременные женщины молятся Пресвятой Богородице. Особенно сильной является молитва, которая возносится перед иконой Феодоровской Божьей Матери. Эта икона написана Святым Лукой и сегодня находится в одном из монастырей Костромы. Но до сих пор неизвестно как она попала в древнюю Русь.

Звучит молитвенное обращение следующим образом:

Молитва беременной женщины Матроне Московской

Молитва к Матроне Московской беременной женщины обладает огромной силой. Мощи этой Святой захоронены на территории Московского Даниловского монастыря в Москве. Сюда приезжают из всех далей отчаявшиеся женщины, которые не могут забеременеть или выносить ребенка. И любое искреннее молитвенное воззвание не остается не замеченным. Молитву Святой Матроне Московской женщина должно читать на протяжении всей беременности. Это поможет выносить ребенка и благополучно родить здорового малыша.

Молитвенное обращение звучит следующим образом:

Молитва Николаю Чудотворцу во время беременности

Настоящую поддержку во время беременности можно получить, если обратиться с молитвой к Святому Николаю Чудотворцу. Молитва этому Святому очень короткая, поэтому использовать ее нужно каждый день.

Звучит молитвенное обращение следующим образом:

Молитвы за беременную о ее здравии

Самая сильная молитва матери или отца о беременной дочери

Считается, что самой сильной молитвой является молитва матери или отца о беременной дочери. Ее можно читать как в храме, так и в домашних условиях.

Текст молитвы-обращения матери к пресвятой Богородице:

Особой силой обладает и отцовская молитва. Желательно молится за свою беременную дочь перед иконой Спасителя.

Слова молитвенного обращения звучат следующим образом:

Сила родительской любви необъятна, она ни в каких доказательствах не нуждается. Между матерью и ребенком еще во время беременности возникает сильная психоэмоциональная связь. С годами она только укрепляется и именно это в народе называется материнской любовью.

Именно поэтому очень важно, чтобы во время беременности дочери, мать постоянно молилась за свою кровиночку. Очень важно, что такая молитва позволит поставить сильную энергетическую защиту, которая не позволит навредить дочери.

Кроме того, материнская молитва позволяет получить дочери настоящую поддержку. Именно она правильно настроит на роды, а значит, увеличит шансы рождения здорового и крепкого ребенка.

Молитва мужа за беременную жену

Безусловно, очень счастливы беременные женщины, которые получают поддержку от мужа. Поэтому молитва мужа за жену обладает огромной силой. Прежде всего, с помощью таких молитвенных обращений даруется духовная поддержка, которая особенно важна в период вынашивания ребенка.

Звучит такая молитва следующим образом:

Молитва за беременную невестку

Несмотря на то, что между свекровью и невесткой отсутствует кровная связь, молитва произносимая матерью мужа может оказать существенную духовную поддержку. Использовать можно любую молитву о беременности, более того в текст можно вставлять собственные пожелания. Такая молитва более сильная, если она произнесена в церкви.

Можно читать такую молитву, направленную к Пресвятой Богородице:Молитва беременной женщины Богородице

«Спаси, Господи!». Благодарим что посетили наш сайт и перед тем, как начать читать необходимую информацию просим Вас посмотреть нашу страничку в Инстаграм “Господи, Спаси и Сохрани †” – ссылка https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . Перейдите и посмотритее ее, пожалуйста. В сообществе уже больше 48 000 подписчиков, единомышленников. Если Вам понравится наша группа, пожалуйста подписывайтесь на нее. Мы выкладываем православные редкие молитвы из молитвослова, высказывание святых, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Ангела Хранителя Вам и хорошего, бгагодатного дня! (информация на правах рекламы)

Беременность представляет собой особенное время, но не лишь в психологическом и физическом отношении, но также и в духовном. Даже несмотря на, то насколько далеко продвинулась вперед наука, ни один ученый до сих пор не может сказать каким образом всего на всего из нескольких клеток за 9 месяцев формируется маленькая жизнь, которая имеет не только свой уникальный характер, но и душу в том числе. Однако не каждая женщина способна при нынешней экологии без каких-либо трудностей выносить плод, которые порой для него представляют значительную угрозу. И когда врачи не в силах ничем помочь, будущей матери может прийти на вспоможение молитва Феодоровской Божьей Матери при беременности. Узнать же более подробно о том, когда лучше всего читать молебнь и какую помощь она оказывает поможет нижеприведенный источник.

Молитва Пресвятой Богородице о беременности

Произнесение прошения к Божественным силам искренне и от чистого сердца может творить настоящие чудеса. Помимо этого, молебное обращение способно придать спокойствия будущей матери и выступить в качестве оберега, укрепляющего ее душевное состояние, которое как известно является одним из главных компонентов, влияющих на благоприятное вынашивание ребенка.

Сама молитва Богородице во время беременности может произноситься не только по специально составленному тексту, но и своими словами, ибо сила ее действия напрямую зависит от искренности с которой возносит молебен православный верующий.

Следует отметить, что главной заступницей всех благочестивых христианских супруг считается Пресвятая Дева. К ней как правило, взывают о вспоможение в следующих ситуациях:

 • для дарования здравия малышу;
 • при наличии проблем с зачатием ребенка;
 • для защиты материнского чрева от всяких невзгод;
 • дабы вынашивание дитя прошло спокойно и завершилось удачным разрешением в родах;
 • помогает вселить надежду и случит оберегом от воздействия невольного сглаза или даже колдовской напасти;
 • для придания сил матери в вынашивании своего чада;
 • также прочтение молебни-оберега для будущей матери поможет выносить ребенка весь положенный срок.

Произнесение молитвенного прошения не требует каких-либо особых усилий, но при этом она как раз-таки в состоянии преподнести женщинам именно, то что им необходимо, то бишь равновесие души и спокойствие.

Молитвы о сохранении беременности Святым

молитвы о сохранении беременности Святым

Беременность для каждой женщины – настоящее чудо, в особенности, если она очень желанная и долгожданная. Будущие мамочки с нетерпением ждут появления на свет своего чада, соблюдая все правила для беременных и готовясь со всей ответственностью к родам. Но, к сожалению, судьба иногда распоряжается так, что появляется угроза потери малыша, в некоторых случая даже еще не родившегося. Врачи, как правило, ничем помочь не могут, говоря: «Молитесь, и может быть, Господь Бог вас услышит».

Только одному Господу Богу известно, почему происходит именно так. И если, будущая мама будет искренне и отчаянно молиться о сохранении беременности, Господь Бог обязательно услышит ее и оставит ей малыша. Стоит отметить, что в первую очередь, молитва помогает успокоиться будущей мамочке, а спокойствие, как известно, главный критерий в такой ситуации.

Поможет ли молитва сохранить беременность?

Однозначно да. Огромное количество историй есть, когда тяжелая беременность заканчивалась благополучными родами здорового малыша. И, неважно, кому именно вы будете молиться, главное, чтобы вы это делали искренне.

Молитва к Божией Матери о сохранении беременности

О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостью и любовию Ты шла поспешно в горнюю страну посетить сродницу Твою Елисавету во время ея беременности, и какое чудесное действие произвело благодатное посещение Твое в матери и в младенце. И по неисчерпаемому благосердию Твоему даруй и мне, униженнейшей рабе Твоей, разрешиться от бремени благополучно; даруй мне сию благодать, чтобы дитя, покоящееся теперь под моим сердцем, пришедши в чувство, с радостным взыгранием, подобно святому младенцу Иоанну, поклонялось Божественному Господу Спасителю, Который из любви к нам, грешным, не возгнушался и Сам стать младенцем. Неизглаголанная радость, которою преисполнилось девственное Твое сердце при воззрении на новорожденного Твоего Сына и Господа, да усладит скорбь, предстоящую мне среди болезней рождения. Жизнь мира, мой Спаситель, рожденный Тобою, да спасет меня от смерти, пресекающей жизнь многих матерей в час разрешения и да причтет плод чрева моего к числу избранных Божиих. Услышь, Пресвятая Царица Небесная, смиренную мольбу мою и призри на меня, бедную грешницу, оком Твоея благодати; не постыди моего упования на Твое великое милосердие и осени меня, Помощница христиан, Исцелительница болезней, да сподоблюсь и я испытать на себе, что Ты — Матерь милосердия, и да прославлю всегда Твою благодать, не отвергающую никогда молитвы бедных и избавляющую всех, призывающих Тебя во время скорби и болезни. Аминь.

Молитва Праведным Богоотцам Иоакиме и Анно о сохранении беременности

О приснославнии Христовы праведницы, святии Богоотцы Иоакиме и Анно, предстоящии небесному престолу Великаго Царя и велие дерзновение к Нему имущии, яко от преблагословенныя дщери вашея, Пречистыя Богородицы и Приснодевы Марии, воплотитися изволившему, к вам, яко многомощным предстателем и усердным о нас молитвенникам, прибегаем мы грешнии и недостойнии. Молите благость Его, яко да отвратит от нас гнев Свой, по делом нашым праведно на ны движимый, и да безчисленныя прегрешения наша презрев, обратит нас на путь покаяния и на стезе заповедей Своих да утвердит нас. Таже молитвами вашими в мире живот наш сохраните и во всех благих благое поспешение испросите, вся яже к животу и благочестию потребная нам от Бога дарующе, от всяких напастей и бед и напрасныя смерти, предстательством вашим нас избавляюще, и от всех враг видимых и невидимых защищающе, яко да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте, и тако в мире временное сие житие прешедше, в вечный достигнем покой, идеже вашим святым умолением, да сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, емуже со Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

О сохранении плода во время беременности (молитвенное прошение к Богородице)

Пресвятая Богородице, не отврати лица Твоего от меня, грешной рабы Божьей Ирины, и прими молитву сию к Тебе, от всего сердца возносимую, сохрани плод чрева моего и благополучно разродитеся во время благопотребное благоволи Твоею великою и неизреченною милостью.

Молитва Деве Марии о сохранении беременности

Богородице, дево, радуйся! Благодатная Мария, Господь с тобою! Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших! Аминь.

Молитва беременной женщине коГосподу о сохранении

Всемогущий Боже, Творец всего видимого и невидимого! К Тебе, возлюбленному Отцу, прибегаем мы, одаренные разумом создания, потому что Ты по особенному совету создал род наш, с неизреченною мудростию сотворив наше тело из земли и вдохнув в него душу от Своего Духа, чтобы мы были Твоим подобием. И хотя в Твоей воле было сотворить нас сразу, как и ангелов, только бы Ты восхотел, но Твоей премудрости угодно было, чтобы через мужа и жену, в Тобою установленном порядке брака, умножался род человеческий; Ты восхотел благословить людей, чтобы они росли и множились и наполняли не только землю, но и ангельские сонмы. О Боже и Отче! Да будет во веки славимо и прославляемо имя Твое за все, что Ты для нас сделал!

Благодарю Тебя также за Твое милосердие, что не только я, по Твоей воле, от Твоего чудного творения произошла и пополняю число избранных, но что Ты удостоил меня благословить в супружестве и послал мне плод чрева. Это Твой дар, Твоя Божественная милость, о Господи и Отче духа и тела! Потому обращаюсь я к Тебе одному и молю Тебя со смиренным сердцем о милости и помощи, чтобы то, что Ты творишь во мне Твоею силою, было сохранено и приведено к благополучному рождению. Ибо я знаю, о Боже, что не в силах и не во власти человеческой избирать свой путь; мы слишком слабы и склонны к падению, чтобы миновать всех тех сетей, которые расставляет нам по Твоему соизволению злой дух, и избегнуть тех злополучии, в которые ввергает нас наше легкомыслие. Твоя же мудрость безгранична. Кого Ты пожелаешь. Ты невредимо через ангела Твоего сохранишь от всякой напасти.

Поэтому и я, милосердный Отче, предаю себя в печали моей в Твои руки и молю, чтобы Ты посмотрел на меня оком милосердия и сохранил от всякого страдания. Пошли мне и милому мужу моему отраду, о Боже, Владыко всякой радости! Чтобы мы, при виде Твоего благословения, от всего сердца поклонялись Тебе и служили радостным духом. Я не хочу быть изъятой из того, что наложил Ты на весь род наш, повелев в болезнях родить чада. Но смиренно прошу Тебя, чтобы Ты помог мне перенести страдания и послал благополучный исход. И если Ты услышишь эту молитву нашу и пошлешь нам здоровое и хорошее дитя, то клянемся привести его снова к Тебе и посвятить Тебе, чтобы Ты пребыл для нас и семени нашего милосердным Богом и Отцом, как мы клянемся всегда быть Тебе верными слугами вместе с нашим ребенком. Услыши, милосердный Боже, молитву рабы Твоей, исполни мольбу сердца нашего, ради Иисуса Христа, нашего Спасителя, Который ради нас воплотился, ныне же пребывает с Тобою и Святым Духом и правит в вечности. Аминь.

Молитва о сохранении беременности перед Иконой Божией Матери «Казанская»

Царице моя преблагая, Надеждо моя Богородице приятилище сирых и странных предстательнице, скорбящих радосте, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зраши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою веси, разреш ту, яко волиши, яко не имам иныя помощи, разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утишительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь

Пресвятая Богородице, не отврати лица Твоего от меня, грешной рабы Божьей (имя), и благодати твоей от сей Чудотворной иконы Казанской не отыми от мене, и прими молитву сию, к Тебе от всего сердца возносимую, сохрани плод чрева моего и благополучно родить во время благо положенное благоволи Твоею великою и неизреченною милостью. Аминь.

Сильная молитва во время беременности ко Господу

Всемогущий, Милостивый Боже, Создатель и Сохранитель неба и земли, и всех тварей. Сам изрекший на всех христианских супругов благословение: вот наследие от Господа — дети, плод чрева, награда от Него. Благодарю Тебя, что Ты соделал меня причастною этого благословения и дара Твоего в супружеском состоянии моем, и молю Тебя, благоволи благословить дарованный мне Тобою плод чрева, облагодатствовать его Святым Духом Твоим, восприять в число возлюбленных чад Твоих и соделать причастным святых таинств Церкви возлюбленного Сына Твоего, Господа моего Иисуса Христа, чтобы он чрез то освятился и очистился от ядоносной заразы наследственного греха, в котором он зачат. Господи Боже!

Я и плод чрева моего суть чада гнева по естеству, но Ты, возлюбленный Отче, умилосердися над нами, и окропи плод чрева моего иссопом, да будет чист, омой его, и белее снега убелится. Укрепи и сохрани его во чреве до того часа, когда надлежит ему родиться на свет. От Тебя не сокрыт был этот плод чрева моего, когда он образовался во чреве. Твои руки устроили его. Ты даровал ему жизнь и дыхание, и надзирание Твое да сохранит их. Сохрани меня от страха и испуга, и от злых духов, которые желали бы повредить и сокрушить дело рук Твоих. Даруй ему разумную душу, и соделай, чтоб возросло тело его здраво и нескверненно, с целыми здравыми членами, и когда наступит время и час, разреши меня по милости Твоей. Даруй мне крепость и силу к рождению, благопоспеши ему Твоею всемогущею помощию и облегчи страдания мои, потому что это есть Твое дело, чудотворная сила Твоего всемогущества, дело милости и милосердия Твоего. Вспомни слово, изреченное Тобою; Ты извлек меня из чрева; к Тебе привержена я от рождения; от чрева матери моей Ты Бог мой; Ты упокоил меня у груди матери моей. Ты еси Бог, ведающий и зрящий нужду всех людей; Ты сказал: жена, когда рожает терпит скорбь, потому что пришел час ея. Господи! Ради этого сердечнаго сострадания Твоего и ради исполненнаго жалости сердца Твоего молю Тебя, благоволи облегчить скорбь мою, которую Ты предвидел, и изведи на свет плод чрева моего, в здравым живым телом и неповрежденными, благообразованными членами. Тебе поручаю я его, в Твои всемогущие, отеческие руки, в Твою милость и милосердие полагаю его, Господи Иисусе Христе, во святые Твои объятия, да благословиши и этот плод чрева моего, как благословлял Ты детей, приносимых к Тебе, когда говорил: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, потому что таких есть Царство Небесное». Спаситель! Так приношу я к Тебе и этот плод чрева моего; возложи на него благодатную руку Твою. Благослови его перстом Духа Твоего Святого и освяти его, когда он придет в мир этот, святым, блаженным крещением; соделай его новою тварию, омой и очисти Кровию Твоею, соделай, чтоб был и он членом святаго Тела Твоего и святой Твоей христианской Церкви, чтобы и из его уст произносилась хвала Тебе, и он бы навсегда пребывал чадом и наследником вечной жизни, чрез святое, горькое страдание Твое и смерть Твою и святое имя Твое, Иисусе Христе. Аминь.

Боже, Спасе мой, подаждь мне твердость и в благовремени родить сие чадо мое, ныне уже возлюбленное, и воспитать его в добрых христианских началах, и посвятить его на служение Тебе и Церкви Твоей Святой. Аминь.

Молитва о сохранении беременности Блаженной Матроне Московской

О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Источники:
http://omolitvah.ru/molitvy/molitvy-presvyatoy-bogoroditse-pri-beremennosti/
http://mymolitva.ru/molitvy-o-zdravii-i-iscelenii/molitvy-o-zdorove-beremennoy/
http://ikona-i-molitva.info/molitva-beremennyx-o-soxranenii-rebenka-i-o-zdorove-rebenka/
http://psy-magic.org/molitvy/865-molitva-dlya-beremennyh.html
http://tolkovanie.info/molitva-beremennoj-zhenshhiny-bogoroditse/
http://www.baby.ru/blogs/post/341465583-256681140/
http://azbyka.ru/molitvoslov/molitva-o-darovanii-detej.html

Ссылка на основную публикацию