Икона «Благодатное Небо»

Православный Церковный календарь

Календарь на год ►

О календаре

Богослужения

Посты

Библейские чтения

Праздники

Календарь
венчаний

Дни особого поминовения усопших 2020

Дни поминовения новопреставленных

Подписка

Икона Богородицы « Благодатное Небо »

Празднование:

История

Чу­до­твор­ная ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри, име­ну­е­мая «Бла­го­дат­ное Небо», на­хо­дит­ся в ико­но­ста­се Мос­ков­ско­го Ар­хан­гель­ско­го со­бо­ра Крем­ля по ле­вую сто­ро­ну от цар­ских врат.

Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, дер­жа­щая на ру­ках Пред­веч­но­го Мла­ден­ца, изо­бра­же­на в пол­ный рост и в окру­же­нии яр­ко-крас­ной ман­дор­лы с ис­хо­дя­щи­ми от нее си­я­ю­щи­ми лу­ча­ми. Этот об­раз име­ет так­же на­име­но­ва­ние «Что Тя на­ре­чем?», про­ис­хо­дя­щее из тек­ста Бо­го­ро­дич­на 1-го ча­са, на­чер­тан­но­го по краю си­я­ния, ис­хо­дя­ще­го от Бо­жи­ей Ма­те­ри: «Что Тя на­ре­чем, о, Бла­го­дат­ная? Небо, яко вос­си­я­ла еси Солн­це Прав­ды; рай, яко про­зяб­ла еси Цвет нетле­ния; Де­ву, яко пре­бы­ла еси нетлен­на; Чи­стую Ма­терь, яко име­ла еси на свя­тых Тво­их объ­я­ти­ях Сы­на, всех Бо­га. То­го мо­ли спа­сти­ся ду­шам на­шим».

Ико­но­гра­фи­че­ское изо­бра­же­ние Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, под но­га­ми Ко­то­рой пер­во­на­чаль­но был изо­бра­жен лун­ный серп, ил­лю­стри­ру­ет сло­ва От­кро­ве­ния Иоан­на Бо­го­сло­ва: И яви­лось на небе ве­ли­кое зна­ме­ние: же­на, об­ле­чен­ная в солн­це; под но­га­ми ее лу­на, и на гла­ве ее ве­нец из две­на­дца­ти звезд. И ро­ди­ла она мла­ден­ца му­же­ско­го по­ла, ко­то­ро­му над­ле­жит па­сти все на­ро­ды жез­лом же­лез­ным; и вос­хи­ще­но бы­ло ди­тя ее к Бо­гу и пре­сто­лу Его (Откр.12:1, 5).

Су­ще­ству­ет пре­да­ние, что этот об­раз на­хо­дил­ся ра­нее в Смо­лен­ске и в XIV ве­ке был пе­ре­ве­зен в Моск­ву до­че­рью ли­тов­ско­го кня­зя Ви­то­вта Со­фи­ей, ко­гда она ста­ла су­пру­гой Мос­ков­ско­го кня­зя Ва­си­лия Дмит­ри­е­ви­ча (1389–1425), вме­сте со мно­ги­ми дру­ги­ми древни­ми ико­на­ми, при­слан­ны­ми из Кон­стан­ти­но­по­ля (как сле­ду­ет из за­пи­си в Тро­иц­кой ле­то­пи­си за 1398 г.). Об этом ста­ло из­вест­но в 1853 го­ду, ко­гда во вре­мя по­нов­ле­ния ико­но­ста­са Ар­хан­гель­ско­го со­бо­ра мит­ро­по­лит Фила­рет (Дроз­дов) рас­по­ря­дил­ся со­брать ис­то­ри­че­ские све­де­ния о чу­до­твор­ном об­ра­зе. В несо­хра­нив­шей­ся опи­си XVII в. Ар­хан­гель­ско­го со­бо­ра ука­зы­ва­лось, что об­раз яв­ля­ет­ся спис­ком с на­хо­див­шей­ся в со­бо­ре древ­ней ико­ны, сде­лан­ным ма­сте­ра­ми Ору­жей­ной па­ла­ты по ука­зу ца­ря Фе­о­до­ра Алек­се­е­ви­ча.

Об­раз Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы «Бла­го­дат­ное Небо», пре­бы­ва­ю­щий в на­сто­я­щее вре­мя в мест­ном ря­ду ико­но­ста­са Ар­хан­гель­ско­го со­бо­ра, был ис­пол­нен цар­ски­ми ико­но­пис­ца­ми при со­зда­нии но­во­го ико­но­ста­са в 1678–1680 го­дах и по­ме­щен в се­реб­ря­ный че­кан­ный оклад с над­пи­са­ни­ем тек­ста Бо­го­ро­дич­на. Укра­ден­ный в 1812 го­ду ста­рый оклад был за­ме­нен но­вым в 1815 го­ду. В 1916 г. чу­до­твор­ная ико­на бы­ла укра­ше­на се­реб­ря­ной ри­зой и на­клад­ны­ми се­реб­ря­ны­ми хе­ру­ви­ма­ми на по­лях, ко­то­рые до на­ше­го вре­ме­ни не со­хра­ни­лись.

Про­то­тип ико­но­гра­фи­че­ско­го изо­бра­же­ния Бо­жи­ей Ма­те­ри, по­явив­ший­ся в Гер­ма­нии в XV ве­ке и по­лу­чив­ший ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в за­пад­ном ис­кус­стве, в XVII ве­ке через Укра­и­ну, Бе­ло­рус­сию и Лит­ву по­пал в Рос­сию.

В на­ча­ле XX ве­ка по бла­го­сло­ве­нию свя­то­го пра­вед­но­го Иоан­на Крон­штадт­ско­го был сде­лан спи­сок с ико­ны «Бла­го­дат­ное Небо» для риз­ни­цы хра­ма Ва­у­лов­ско­го Успен­ско­го ски­та Ро­ма­но­во-Бо­ри­со­глеб­ско­го уез­да в Яро­слав­ской гу­бер­нии. В на­сто­я­щее вре­мя он пре­бы­ва­ет в Вос­кре­сен­ском со­бо­ре г. Ту­та­е­ва Яро­слав­ской об­ла­сти.

Дру­гой спи­сок с чу­до­твор­но­го об­ра­за по­ме­щен в хра­ме Рас­пя­тия Хри­сто­ва Боль­шо­го Кремлев­ско­го двор­ца.

Во 2-й по­ло­вине XIX — на­ча­ле XX ве­ка празд­но­ва­ние иконе со­вер­ша­лось два ра­за в год: 6 мар­та и в Неде­лю Всех свя­тых. По пят­ни­цам по­сле Ли­тур­гии пе­ред об­ра­зом со­вер­шал­ся мо­ле­бен с ака­фи­стом и во­до­освя­ще­ни­ем.

Молитвы

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Благодатное Небо»

Что Тя нарече́м, о, Благода́тная?/ Не́бо? – я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды;/ рай? – я́ко прозябла́ еси́ Цвет нетле́ния;/ Де́ву? – я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна;/ Чи́стую Ма́терь? – я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га.// Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Как Тебя назовем, о Благодатная? Небом? Потому что на Тебе взошло Солнце Правды. Раем? Потому что Ты произрастила бессмертный Цветок. Девой? Потому что осталась непорочна. Чистой Матерью? Потому что держала в святых Твоих объятьях Сына и Бога для всех. Его же моли о спасении душ наших.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Благодатное Небо»

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице,/ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́,// да не постыди́мся.

Перевод: Не имеем иной помощи, не имеем иной надежды, кроме Тебя, Владычица. Ты нам помоги, на Тебя надеемся и Тобою гордимся, потому что мы – Твои рабы, да не будем ничего опасаться.

Икона «Благодатное Небо»

Православные иконы пишутся строго в соответствии с каноном. Тем не менее, существует ряд образов, которые выделяются из общего числа. Характерным примером является икона Благодатного Неба, которая изображает Богоматерь с младенцем, чаще всего не плечный образ (только до плеч), а во всю длину тела.

Откуда появилась икона

Изначально существовал прототип данной иконы, который именовался Жена, облачённая в солнце, и был создан на основе видения описанного Иоанном Богословом. Тут изображение отличается интересной символикой и оригинальностью.

Богородица стоит на полумесяце, который смотрит двумя сторонами вверх, а сама окружается лучами света, которые исходят около нее повсюду. Также на голове Девы Марии и младенца Христа короны – типичный символ для католической иконописи. Именно в католичестве этот образ изначально прорабатывался, начиная с 15 века, спустя пару веков на Руси появляется икона Богородицы Благодатное Небо, которая основана на этом исходном, скажем так, материале.

Есть и другая версия, согласно которой данную икону привезли сначала в Смоленск из Константинополя, а потом и в Москву. Тем, кто привез святой образ считается супруга князя Василия Дмитриевича.

Так или иначе, на Руси этот образ особенно почитали, в частности ходили в Архангельский собор Кремля для того чтобы помолиться перед иконой.

В чем помогает икона «Благодатное небо»

Если рассматривать значение иконы Благодатное Небо Божией Матери, то нужно углубиться в символику, которая во многом обуславливалась контекстом того времени. Именно тогда, когда образ начал распространяться на территории Руси, распространялась идея о Москве как преемнице Рима и Византии. Тут образ Благодатное Небо икона Божией Матери пришелся кстати и стал активно использоваться для того, чтобы указывать на преемство России в деле святой христианской веры.

Дева Мария «облаченная в солнце» тут представала как образ святой церкви. Этот образ противопоставлялся различным ересям и другим отхождениям от истинной веры. Именно поэтому, когда говорят в чем помогает икона Благодатное Небо указывают на возвращение в истинную веру.

К примеру, данному образу молятся о вразумлении людей, которые начали заблуждаться или впадать в ересь.

Также тут могут возноситься молитвы о людях, которые много грешат, о том, чтобы исцелиться от различных недугов. Перечислим другие наиболее распространенные варианты просьбы перед этим образом:

 • рождение счастливых и здоровых деток и замужество;
 • о том чтобы избавиться от завистников и недругов, особенно такая молитва популярна у мужчин;
 • для того чтобы получить защиту в путешествии, уберечься от различных катастроф и внезапной гибели;
 • чтобы раскаяться;
 • об исцелении от зависимостей;
 • для того чтобы помочь стране избежать различных горестей, а правителям обрести подлинную мудрость.

Как видите, много в чем помогает икона Благодатное Небо. Значение этого образа тут также часто ассоциируется с защитницей всего мира, с Девой, которая молится обо всем мире. Также именно этот образ считают прототипом того как будет выглядеть явившаяся перед Вторым пришествием Дева Мария. Поэтому в каком-то смысле тут также прослеживаются эсхатологические мотивы.

Самые ранние версии

В середине 17 века была написана икона для храма Святой Троицы, который располагается в Никитинках. На этой иконе отсутствуют лучи света, но есть светлый ореол, который обрамляет Деву Марию. Особенностью тут также является наличие Андрея Критского и Георгия Хозовита, которые являются святыми соименными людям, которые возводили церковь в Никитинках.

В 1682 году Василий Познанский создал для Кремля другой образ Благодатное Небо, который во многом напоминает исходные изображения из католической традиции. Тут присутствует полумесяц, а также есть парящие ангелы, которые располагаются в пространстве облачного сияния. Похожий вариант сейчас хранится на территории Третьяковской галерее, эта икона создана в 18 века.

Молитвы и тропарь иконы Благодатное Небо

Что Тя наречем, о Благодатная?/ Небо — яко возсияла еси Солнце Правды;/ рай — яко прозябла еси Цвет нетления;/ Деву — яко пребыла еси нетленна;/ Чистую Матерь — яко имела еси на святых Твоих объятиях Сына, всех Бога./ Того моли спастися душам нашим.

Молитва Божией Матери

Что Тя наречем, о Благодатная Богомати Богоотроковице, Пренепорочная Марие? Киими песнопении возвеличим Тя, возвеличенную Небом и землею, Ангелами и человеки? Явися бо на Тебе неслышанное от века на земли и несведомое Ангелами на Небеси таинство, паче ума и слова, вочеловечения Бога Слова, рожденнаго съискони от Безначальнаго Отца без матери и воплощеннаго в Твоей утробе и с нетленною печатию девства Твоего родившагося. О, чудо всех древних и новых чудес! Непреложное слово Самаго Бога о победоносном семени жены исполнися и совершися в Безмужней Деве. О, неизмеримая глубина премудрости и величия Божия! Киими имены наречем Тя, о Невеста Неневестная? Зарею ли наречем Тя восходящаго на небе солнца? Но Ты — самое Небо, из Тебе бо воз сия Солнце Правды — Христос Бог наш, Спаситель грешных. Именуем ли Тя вратами, вводящими в потерянный прародителями рай, обиловавший всеми благами? Но Ты Сама еси благодатный рай, произрастившая Цвет нетления, врачующий и отгоняющий смердение греха и зловоние прародительскаго тления. Наречем ли Тя юною Непорочною Девою, не познавшей брака? Но Ты и до старости пребыла Неискусобрачною и девственною до рождения, и в рождении, и по рождении Сына пребыла еси. Наименуем ли Тя Чистою и Святою Мариею, превозшедшею Своею чистотою всех матерей и праматерей? Но Ты не токмо родила Того Младенца Христа, но и носила Его при Своих персех и питала Твоим матеро девственным млеком, Того, Иже питает всякое создание, Емуже со страхом и трепетом предстоят Небесныя силы и Его же хвалит всякое дыхание и тварь. О, воистинну Ты дивная еси в женах, чудная в девах, неподражаемая в матерех! К Тебе пред Твоим Божественным ликом припадаем и пред Твоими святыми стопами повергаем и слагаем все наши мысли, желания, намерения и чувства. Освяти их Твоим Богоматерним призрением и вознеси их, яко жертву нашего смиреннаго сердца, яко малоценную лепту нашей духовной нищеты, к Престолу Сына Твоего, Спасителя нашего, да имиже весть судьбами управит наш путь ко спасению и наследию Царствия Его, не имущаго конца во веки веков. Аминь.

Икона Благодатное Небо

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «БЛАГОДАТНОЕ НЕБО» — В ЧЕМ ПОМОГАЕТ

Чудотворная икона Божией Матери «Благодатное Небо» имеет особую, как явствует из названия, благодать помогать в спасении от бед, опасностей и жизненных трудностей, при путешествии на самолете. Пресвятая Богородица одна, но Церковное предание свидетельствует, что Она подает помощь в разных областях жизни через разные свои чудотворные иконы. Многие люди имеют любимый образ Богородицы, особенно близкий их сердцу.

Молитва перед иконой Богородицы «Благодатное Небо» — это обращение к Царице Небесной в бедах и трудных житейских обстоятельствах об избавлении от трудностей и опасностей. На этой иконе Божия Матерь изображена стоящей и держащей на правой руке Младенца Христа, который благословляет молящихся.

Образ этот поистине чудотворный, и свидетельства дивных знамений от него были на протяжении нескольких веков.

ЗНАЧЕНИЕ И ИСТОРИЯ ИКОНЫ «БЛАГОДАТНОЕ НЕБО»

  • На иконе верующим предстает Богородица с Богомладенцем Христом, восседающим на Ее левой руке.
  • На голове Пречистой Девы — корона, точнее, украшенный царский венец, который по византийской традиции несколько сужается вниз. И верхняя одежда, и головное покрывало — мафорий — ярко-красного, алого или багряного цвета, символизирующего, как и корона, Царственное достоинство Владычицы Неба и Земли.
  • Маленький Христос сидит с выпрямленными ногами и благословляет жестом правой руки смотрящего на икону. В левой руке сферу с буквами «ИС ХС» (Иисус Христос), круглую державу, Евангелие или свиток, символизирующий пребывание полноты познания в руках Божиих и скрытое от людей предназначение: ведь никто, кроме Матери, не знал, что Младенец Иисус — Сын Божий, пришедший в мир спасти всех людей.
  • В правой руке у Божией Матери скипетр — символ царской власти, левой она придерживает Богомладенца.
  • Иногда скипетр держит и Младенец Иисус. Такую икону тоже называют «Благодатное Небо».
  • Часто на верху или в низу иконы идет надпись «Что Тя наречем, о Благодатная» — это начало краткой молитвы, которую читают перед иконой.
  • Очень заметная деталь иконы — мандорла. Это овальное сияние вокруг Божией Матери и Младенца, в котором они, как в огне, стоят на иконе.
  • Важно, что и Богородица, и Ее Божественный Сын держат символы власти, как бы вместе управляя мирозданием, разделяя Божественную славу. Однако короной увенчана только Дева Мария — возможно, иконописец по Божественному вдохновению подчеркнул значение личности Девы Марии для всего человеческого рода: из всех людей именно Ее добродетели и рождение от праведных, претерпевших многие скорби ради Нее родителей, были вознаграждены Богом достоинством Матери Его Сына.
  • Богословский смысл иконы «Благодатное Небо» подобен иным образам типа Одигитрии: Богородица жестом правой руки указывает молящимся на Христа, Который есть Путь, Истина и Жизнь. Она являет людям Царственного Богомладенца, показывая, что только через веру в Христа можно обрести истинный жизненный путь, дорогу в Царство Небесное. И земной путь нужно пройти достойно, чтобы достичь спасения.
  • Эта икона принадлежит к «акафистным» иконам. Их смысл — прославлять Царицу Небесную, воспевать ее величие. Такой вид икон отличается царственными символами, торжественной позой Богородицы.

ЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ «БЛАГОДАТНОЕ НЕБО»

Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский, автор собрания Житий всех святых, прославленных Церковью, говорил об этом образе Пресвятой Богородицы, что он являет Ее молящейся за весь мир такой, какой увидят Ее все во время Страшного Суда. Почитают этот образ христиане всех конфессий.
Есть несколько преданий о явлении иконы:

  • Икона была привезена в Смоленск из самого Константинополя, а оттуда в Москву семьей князя Василия Дмитриевича в XIV веке.
  • Изображение Пресвятой Богородицы может иметь западное происхождение, придя из иконографий Католической Церкви: возможно, это и не так, потому что в Православии просто редки иконы Богородицы во весь рост (из известных: Валаамская, Прибавление ума, Песчанская).
  • Икона была создана иконописцами Оружейной палаты при царском дворе в 1678–1680 годах.

Оригинальный образ пребывает по сей день в Архангельском соборе Московского Кремля. В России есть многие списки образа: возможно, он находится и в вашем городе:

  • Очень известны списки, находящиеся в Москве: в Свято-Троицком храме в Никитинках, в Большом Кремлевском дворце в Распятиевском храме.
  • Чудотворный список с московской иконы находится в городе Романово-Борисоглебске (бывшем Тутаеве), в Воскресенском соборе. Перед ней молился сам святой пастырь Русский Иоанн Кроштадский, благословивший также сделать с нее список.

ПАМЯТЬ ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ «БЛАГОДАТНОЕ НЕБО»

Дни памяти иконы Благодатное Небо установлены

  • 19 марта по новому стилю;
  • В Неделю Всех Святых — первое воскресенье после Пятидесятницы.

В эти дни накануне совершается Всенощное бдение, а в сам день памяти Божественная литургия, за которой поются особые краткие молитвы иконе «Благодатное Небо»: тропари и кондаки. Икона выносится на середину каждого храма.

Молитву Богородице перед иконой «Благодатное Небо» можно читать онлайн или наизусть в любое время:

Как назовем Тебя, о Благодатная? Небом – потому что через Тебя воссиял Христос, Солнце Правды; раем – потому что вырастила Цвет нетления; Деву – потому что осталась невинной; Чистую Матерь – потому что носила в святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. Ему молись, да спасет Он души наши.
Не имеем другой помощи, не имеем другой надежды, кроме Тебя, Владычица, Ты нам помоги, на Тебя надеемся и Тебя хвалим, Твои мы рабы, да не останемся мы без помощи.

Существует традиция совершения обязательного молебна с акафистом и водосвятием именно перед этим образом, особенно в дни его памяти.

БЛАГОДАТЬ ИКОНЫ «БЛАГОДАТНОЕ НЕБО»

Чудотворная икона Богородицы «Благодатное Небо» помогает во многих бедах и скорбях:

  • При трудностях в жизни: проблемах с жильем, работой, материальных затруднениях;
  • При необходимости отказа от зависимости: алкоголизма, наркомании, игромании;
  • Исцеляет от тяжелых и хронических заболеваний;
  • Помогает избавиться от грехов (обязательно приступайте к Таинству Исповеди, чтобы Господь простил вам грехи, избавил от пороков);
  • Молитесь Богородице в унынии, тоске и отчаянии;
  • Матерь Божия укрепляет наше доверие Богу, уверенность в своих возможностях и силах;
  • Молитва перед образом помогает разрешить конфликты, примиряет близких, соединяет мужа и жену, детей и родителей;
  • Молитесь при трудностях на работе или отношениях с людьми, необходимости защиты от врагов и интриг.

Молитва перед этой иконой вселяет надежду на лучшее, дарует истинную Благодать. Доверие Господу, вера в помощь Его Матери — вот залог духовной жизни и избавления от всех напастей. Поистине, тоска, депрессия и отчаяние — смертные грехи, как о том говорит Церковь. Они могут больше поломать человека, чем сами житейские трудности, которым мы зачастую придает слишком большое значение.

В ЧЕМ ПОМОГАЕТ ИКОНА «БЛАГОДАТНОЕ НЕБО» И КАК МОЛИТЬСЯ ПЕРЕД НЕЙ

Чудотворная икона Богородицы «Благодатное Небо» помогает во многих бедах и скорбях:

  • При трудностях в жизни: проблемах с жильем, работой, материальных затруднениях;
  • При необходимости отказа от зависимости: алкоголизма, наркомании, игромании;
  • Исцеляет от тяжелых и хронических заболеваний;
  • Помогает избавиться от грехов (обязательно приступайте к Таинству Исповеди, чтобы Господь простил вам грехи, избавил от пороков);
  • Молитесь Богородице в унынии, тоске и отчаянии;
  • Матерь Божия укрепляет наше доверие Богу, уверенность в своих возможностях и силах;
  • Молитва перед образом помогает разрешить конфликты, примиряет близких, соединяет мужа и жену, детей и родителей;
  • Молитесь при трудностях на работе или отношениях с людьми, необходимости защиты от врагов и интриг.

Молитва перед этой иконой вселяет надежду на лучшее, дарует истинную Благодать. Доверие Господу, вера в помощь Его Матери — вот залог духовной жизни и избавления от всех напастей. Поистине, тоска, депрессия и отчаяние — смертные грехи, как о том говорит Церковь. Они могут больше поломать человека, чем сами житейские трудности, которым мы зачастую придает слишком большое значение.

Читать молитву иконе Божией Матери можно ежедневно или единожды, в любое время суток. Чтобы исцелиться и преодолеть жизненные трудности, стоит по возможности посещать богослужения в храме или ежедневно молиться дома. Церковью установлено утреннее и вечернее молитвенное правило, которые старается ежедневно читать каждый православный христианин. Эти молитвы можно найти в любом молитвослове. Обычно они занимают 10-15 минут. Ежедневно к своему молитвенному правилу можно добавлять молитву или тропарь Богородице. Молитву Божией Матери перед иконой «Благодатное Небо» можно читать онлайн на русском языке по тексту ниже:

«Как назовем Тебя, о Благодатная Богоматерь, Чистая Дева, Невинная Мария? Какими песнопениями прославим Тебя, возвеличенную Небом и землею, Ангелами и людьми? На Тебе Господь показал никогда, во все века неизвестное ни земным людям, ни Ангелам Небесным таинство, которое ни ум, ни слово выразить не могут — воплощение Бога Слова, явившегося прежде начала времен от Безначальнаго Бога Отца без матери и обретшего тело человеческое в Твоей утробе, с ненарушенной печатью девственности Твоей на свет родившегося. Это чудо, большее всех древних и новых чудес! Неложное слово Самого Бога о победоносном семени и зачатии Господа исполнилось и совершилось в Девушке Незамужней. О, великая глубина премудрости и славы Божией! Какими же именами назовем Тебя, о Невеста Неневестная? Зарей ли назовем восходящего на небе солнца? Но Ты — само Небо, потому что из Тебя просияло Солнце Правды — Христос Бог наш, Спаситель грешных. Назовем ли Тебя Царскими вратами, открывающих людям грешным потерянный Адамом и Евой рай, изобиловавший всеми благами и красотой? Но ведь Ты Сама — благодатный рай, вырастивший Цветок нетления, лечащий и прогоняющий Ароматом Своим зловоние греха и непослушание прародителей.
Назовем Тебя ли юной Невинной Девушкой, не познавшей брачного ложа? Но Ты и до старости осталась без мужа, девственной была до Рождения, во время и после рождения Твоего Божественного Сына осталась. Назовем ли Тебя Чистой и Святой Девой Марией, превзошедшей Своей чистотой всех матерей и бабушек? Ты не только родила Младенца Христа, но и носила Его на Своей груди, питая Твоим молоком Того, Который Сам питает всех созданий земных, Которому со страхом и трепетом предстоят Небесные силы и Которого прославляет все человечество, звери и все земные создания. О, воистину Ты дивная среди женщин, чудная среди девушек, неподражаемая среди матерей!
Тебе перед Твоим Божественным ликом поклоняемся и перед Твоими святыми ногами повергаем и оставляем все наши мысли, желания, намерения и чувства. Освяти их Твоим, Богоматерь, вниманием и принеси их, как жертву нашего смиренного сердца, словно маленькую дань от нашей духовной нищеты, к Престолу Сына Твоего, Спасителя нашего. Пусть Сам Он, Ему Одному известными судьбами, руководит наш жизненный путь к спасению и наследованию Царствия Его, не имеющего конца во веки веков. Аминь».

Молитвами Пресвятой Богородицы да хранит вас Господь!

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ НА САМОЛЕТЕ

Поскольку икона имеет говорящее название, своей покровительницей ее считают путешественники на самолете, десантники, пилоты. Отметим, что правительством России была учреждена медаль «Благодатное Небо», которую вручают за особые заслуги по охране воздушного пространства Отечества.

Интересно, что легендарный военный лётчик Покрышкин появился на свет в день памяти иконы «Благодатное Небо», и в битвах Великой Отечественной войны Матерь Божия сохраняла его по его молитвам.

Да хранит вас Пресвятая Богородица под Своим Покровом!Икона Божией Матери «Благодатное Небо». О чём молиться

Икона Божией Матери «Благодатное Небо», согласно преданию, была привезена из княжества Литовского в Москву княгиней Софией Витовтовной, как знак благословения её брака с князем Василием I (Дмитриевичем). Необычное название образа появилось благодаря отображённым на нём словам богородична 1-го часа (надпись расположена по внутреннему краю сияния): «Что Тя наречем, о Благодатная? Небо, яко возсияла еси Солнце Правды».

Другой вариант наименования иконы совпадает с началом молитвы «Что Тя наречем». Есть и старообрядческая версия этой строки-названия: «Что Тя наречем, Обрадованная». Именно таким образом она звучала до того, патриарх Никон провёл реформу.

Описание и значение иконы

Иконография, использованная для создания «Благодатное небо», была призвана отобразить, как Иоанн Богослов видел «Жену, облечённую в солнце» (иллюстрация 1-го и 5-го стихов откровения), символическое обозначение Святой Церкви. Изображение ростовое, левой рукой Богородица держит младенца Иисуса. Фигуру Матери обрамляет солнечная мандорла (миндалевидный нимб), а её стопы попирают лунный серп. Голова Марии, так же, как и чело её сына, украшена короной. Это вполне обоснованно, поскольку сама икона входит в группу «акафистных» изображений Богородицы. Их назначение состоит именно в прославлении Царицы Небесной.

Есть ещё один извод иконы «Благодатное Небо», но он отличается многофигурностью и иконографической сложностью. На нём изображены древние пророки, Иисус, православные святые и несколько зарисовок с евангельскими сюжетами. Символика и изобразительный язык там очень сложны, поэтому отыскать такой образ весьма непросто.

По словам Дмитрия Ростовского «Что Тя наречем» — это образ-покровитель. Существует предположение, что именно в таком облике Царица Небесная сойдёт на землю и явится людям, готовя их ко второму Христову пришествию.

Лик Богоматери на этой иконе молит о спасении всего мира. Словно бы в доказательство этого лик почитается не только православными, но и многими иноверцами. Однажды даже был отмечен случай исцеления лютеранки. Женщина увидела икону во сне, а пробудившись, попросила свою, исповедовавшую православие, гувернантку, помолиться о её (хозяйки) здравии перед тем самым образом. На протяжении 6-ти недель гувернантка не прекращала выполнять просьбу, и дама излечилась, а после и сама стала посещать церковные молебны.

История появления

О появлении образа «Благодатное Небо» ходит много легенд. По одной из них, лик Богородицы был отправлен из Смоленска в Москву ещё в 14-м веке, а в самом Смоленске икона оказалась вместе с несколькими другими складами, которые прислал Константинополь.

По другой версии, основанной на иконографическом стиле написания Девы Марии, предполагается, что она попала в Россию с запада, а точнее говоря – из Литвы. Доставила её София Фоминична супруга литовского царя Иоанна III. Впрочем, ненадёжность обоснования делает этот вариант достаточно сомнительным.

Местонахождение

Чудотворный образ Богоматери, именуемый «Что Тя наречем», был введён в иконостас Московского Архангельского собора (в Кремле) слева от царских врат. Это список, созданный иконописцами Оружейной палаты (в 1678 -1680 гг) в соответствии с доставленным княгиней Софьей оригиналом.

Другая копия была передана в храм Воздвижения Креста Господня (Большой кремлёвский дворец). Она представляет собой икону-аппликацию. Её составлением в 1682 году занимался Василий Познанский.

Существуют местночтимые списки и в других церквях Москвы: Троицыном храме (Воробьёвы горы) и храме Архангела Гавриила (Чистые пруды).

О чём молиться

Иконе Пресвятой Богородицы «Благодатное Небо» возносят молитвы, о том, чтобы найти путь ко спасению, и Царствие Небесное. Также её просят излечить болезни души и тела, защитить во время воздушных путешествий. Наконец, она является хранительницей от ереси, лжеучений и расколов в лоне Православной церкви, помогает наставить заблудшие души и возвращает их к вере. «Благодатное Небо» может способствовать ведению государственных дел и оказывать поддержку в делах личных.

Этому образу стоит помолиться тем, кто:

 • страдает от сторонней зависти и недоброжелателей;
 • опасается бед и катастроф;
 • собирается в долгий путь;
 • желает избавиться от зависимости;
 • не хочет умереть внезапно, без покаяния.

Благодатная не оставляет без внимания ни одного обращённого к ней слова, а потому «стучите, и вам откроют».

День почитания: 6/19 марта. (по старому/по новому стилю) и в неделю Всех Святых (первое воскресенье после дня Пятидесятницы).

Как икона «Благодатное небо» защищает лётчиков и помогает найти дорогу к Богу

Спасибо что зашли на наш сайт, перед тем как начать чтение вы можете подписаться на интересную православную mail рассылку, для этого вам необходимо кликнуть по этой ссылке «Подписаться»

Не только на Святой Руси, но и во всех краях нашей планеты почитают Богоматерь. Всего насчитывается более 800 изображений Девы Марии. Одним из наиболее интересных типов образов, написанных в честь Нее, считается акафистная-собирательная икона. Особенно можно выделить «Благодатное Небо».

икона Божией Матери «Благодатное небо»

Содержание страницы

История образа Божией Матери

Первое упоминание об иконе Богородицы «Благодатное Небо» датируется 14-ым столетием.

Софья, дочь Литовского Великого князя Витовта, сочеталась браком с Василием I, сыном Дмитрия Донского, и как приданное и благословение молодой семье взяла с собой из Смоленска в Москву икону Богоматери. А в Смоленск святыня была прислана из Константинополя.

По еще одной легенде реликвия была доставлена Великой княгиней Софьей Палеолог из Литвы. Однако основанием этого предположения является лишь сходство данного образа с Виленской иконой Богородицы.

Сейчас наиболее почитаемый список с древней святыни пребывает в иконостасе кремлевского собора святого Архангела Михаила. Относится он к последней четверти 17-го века. Образ подготовили в Оружейной Палате. Изумительный драгоценный оклад из серебра с чеканкой был украден в период Отечественной войны 1812 года. Позднее он был восстановлен.

На полстолетия раньше этой иконы появился иконостасный образ из Троицкого храма в Никитинках (в Москве). Изображение Богоматери с Младенцем, у ног которой на коленях стоят преподобные Андрей Критский и Георгий Хозевит, считается самым ранним образом такого типа на Руси.

Нужно сказать и о необычном именовании святыни. Называют ее не только «Благодатным Небом», но и «Что тя наречем».

Значение изображения

икона Божией Матери «Благодатное небо»

Царица неба и земли всегда полна внутренней красоты, достоинства, величия. Матерь Бога олицетворяет духовную силу и мудрость. «Благодатное Небо» принадлежит к акафистному типу икон.

Главная цель таких изображений – прославить Деву Марию. Они иллюстрируют слова, которыми описана Богородица в акафистах, в то время как написание других типов икон построено, как правило, на богословских текстах.

Полезные материалы

Богоматерь здесь в полный рост, с Богомладенцем на руках, стоит на полумесяце, Ее фигура, как и Ее сына, окружены золотым сиянием (мандорлой). На головах у них короны.

По церковному преданию, Божья Матерь именно в таком облике предстанет людям перед вторым пришествием Мессии.

В чём помогает образ Пресвятой Богородицы

 • Пред иконой просят о наставлении на путь истинный, особенно в духовном плане – о возможности найти «дорогу» в Царствие Небесное.
 • Обращаются к ней и с мольбами наставить заблудших, избавить от ересей и лжеучений, вернуть к вере.
 • Божья Матерь способствует ведению дел, оберегает от завистников, защищает от внезапной смерти без покаяния.
 • Также возносят молитвы и читают акафисты перед иконой об исцелении от болезней.

Молитва

Что Тя наречем, о Благодатная Богомати Богоотрокови-це, Пренепорочная Марие? Киими песнопении возвеличим Тя, возвеличенную Небом и землею, Ангелами и человеки? Явися бо на Тебе неслышанное от века на земли и несведомое Ангелами на Небеси таинство, паче ума и слова, вочеловечения Бога Слова, рожденнаго съискони от Безначальнаго Отца без матери и воплощеннаго в Твоей утробе и с нетленною печатию девства Твоего родившагося. О, чудо всех древних и новых чудес! Непреложное слово Самаго Бога о победоносном семени жены и исполнися и совершися в Безмужней Деве. О, неизмеримая глубина премудрости и величия Божия! Киими имены наречем Тя, о Невеста Неневестная? Зарею ли наречем Тя восходящаго на небе солнца? Но Ты — само Небо, из Тебе бо возсия Солнце Правды — Христос Бог наш, Спаситель грешных. Именуем ли Тя вратами, вводящими в потерянный прародителями рай, обиловавший всеми благами? Но Ты Сама еси благодатный рай, произрастившая Цвет нетления, врачующий смердение греха и зловоние прародительскаго тления. Наречем познавшей брака? Но Ты и до старости пребыла Неискусобрачною и девственною до рождения, и в рождении, и по рождении Сына пребыла еси. Наименуем ли Тя Чистою и Святою Мариею, превозшед-шею Своею чистотою всех матерей и проматерей? Но Ты не токмо родила Того Младенца Христа, но и носила Его при Своих персех и питала Твоим матеродевственным млеком, Того, Иже питает всякое создание. Емуже со страхом и трепетом предстоят Небесныя силы и Его же хвалит всякое дыхание и тварь. О, воистинну Ты дивная еси в женах, чудная в девах, неподражаемая в матерех! К Тебе пред Твоими святыми стопами повергаем и слагаем все наши мысли, желания, намерения и чувства. Освяти их Твоим Богоматерним призрением и вознеси их, яко жертву нашего смиреннаго сердца, яко малоценную лепту нашей духовной нищеты, к Престолу Сына Твоего, Спасителя нашего, да имиже весть судьбами управит наш путь ко спасению и наследию Царствия Его, не имущаго конца во веки веков. Аминь.

О чём молятся перед ликом

Икона «Благодатное небо»
Происхождение
Церковь Николая Чудотворца погоста Бережки Островского района Костромской области
Реставрация: Реставрированы бригадой А.М.Малафеева в Костромской специальной научно-реставрационной производственной мастерской в 1987-1990 годах.
Размер: 165,0 х 59,0 см
Автор: Патракеев Филипп
Материал: Дерево, смешанная техника
Персоналии: Спаситель, Богоматерь
Уточняющая датировка: 18 в. 1794 г.
Век: 18
Страна: Россия
Место хранения: Музей-заповедник «Щелыково»
Иконография, категория: Богоматерь
Тип изображения: Ростовое

Икона «Благодатное Небо» соединяет в себе духовные традиции Востока и Запада, поэтому и поклоняются ей представители разных конфессий.

Существует свидетельство о том, как одна лютеранка получила избавление от болезни по молитвам перед этим образом. Святая икона явилась ей во сне. Женщина отправила свою помощницу в церковь, помолиться перед иконой, та полтора месяца усердно исполняла поручение. И вскоре страждущая полностью исцелилась.

День памяти

Празднование святыне совершается 19 марта и в первое воскресенье после Дня Святой Троицы.

Благодатное Небо (Что Тя наречем)

Чудотворная икона Божией Матери, именуемая «Благодатное Небо», находится в иконостасе Московского Архангельского собора Кремля по левую сторону от царских врат.

Пресвятая Богородица, держащая на руках Предвечного Младенца, изображена в полный рост и в окружении ярко-красной мандорлы с исходящими от нее сияющими лучами. Этот образ имеет также наименование «Что Тя наречем?», происходящее из текста Богородична 1-го часа, начертанного по краю сияния, исходящего от Божией Матери: «Что Тя наречем, о Благодатная? Небо, яко воссияла еси Солнце Правды; рай, яко прозябла еси нетления; Деву, яко пребыла еси нетленна; Чистую Матерь, яко имела еси на святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. Того моли спастися душам нашим».

Иконографическое изображение Пресвятой Богородицы, под ногами Которой первоначально был изображен лунный серп, иллюстрирует слова Откровения Иоанна Богослова: И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его (Откр. 12. 1, 5).

Существует предание, что этот образ находился ранее в Смоленске и в XIV веке был перевезен в Москву дочерью литовского князя Витовта Софией, когда она стала супругой Московского князя Василия Дмитриевича (1389–1425), вместе со многими другими древними иконами, присланными из Константинополя (как следует из записи в Троицкой летописи за 1398 г.). Об этом стало известно в 1853 году, когда во время поновления иконостаса Архангельского собора митрополит Филарет (Дроздов) распорядился собрать исторические сведения о чудотворном образе. В несохранившейся описи XVII в. Архангельского собора указывалось, что образ является списком с находившейся в соборе древней иконы, сделанным мастерами Оружейной палаты по указу царя Феодора Алексеевича.

Образ Пресвятой Богородицы «Благодатное Небо», пребывающий в настоящее время в местном ряду иконостаса Архангельского собора, был исполнен царскими иконописцами при создании нового иконостаса в 1678–1680 годах и помещен в серебряный чеканный оклад с надписанием текста Богородична. Украденный в 1812 году старый оклад был заменен новым в 1815 году. В 1916 г. чудотворная икона была украшена серебряной ризой и накладными серебряными херувимами на полях, которые до нашего времени не сохранились.

Прототип иконографического изображения Божией Матери, появившийся в Германии в XV веке и получивший широкое распространение в западном искусстве, в XVII веке через Украину, Белоруссию и Литву попал в Россию.

В начале XX века по благословению святого праведного Иоанна Кронштадтского был сделан список с иконы «Благодатное Небо» для ризницы храма Вауловского Успенского скита Романово-Борисоглебского уезда в Ярославской губернии. В настоящее время он пребывает в Воскресенском соборе г. Тутаева Ярославской области.

Другой список с чудотворного образа помещен в храме Распятия Христова Большого Кремлевского дворца.

Во 2-й половине XIX – начале XX века празднование иконе совершалось два раза в год: 6 марта и в Неделю Всех святых. По пятницам после Литургии перед образом совершался молебен с акафистом и водоосвящением.

Икона Божией Матери «Благодатное Небо»

К иконе «Благодатное Небо» православные верующие обращаются очень часто. Чудотворный образ помогает в исцелении от недугов, а также дает уверенность в своих силах и защищает от негатива.

Эта икона особенно почитается в Москве, и к лику Богоматери ежегодно стекаются паломники со всей России. Молитвы перед ликом «Благодатное Небо» несут особый смысл, и каждый получает ту защиту, на которую рассчитывает. Священнослужители призывают каждого приобретать икону, особенно если в доме есть люди с хроническими заболеваниями.

История иконы

По своему типу икона «Благодатное Небо» относится к акафистным иконам. Их смысл — прославление Богоматери. Самое раннее упоминание об иконе можно отнести к 1678 году. Именно в этом году был написан список с древнего лика, произошло это в Архангельском соборе.

Широкое распространение образ Богоматери получил в девятнадцатом веке, и в православном мире есть две версии происхождения иконы. Первые упоминания о ней ведутся в Троицкой летописи, и датированы они 1398 годом. В это время икона была привезена из Смоленщины в дар литовскому княжеству. По второй версии, икона была вывезена из Литвы.

Однако в православном мире не обращают большого внимания на то, откуда икона прибыла, ведь ее чудотворные способности года за годом подтверждают существование Высших Сил. С иконы «Благодатное Небо» было сделано множество копий, которые распространились по всей России.

Описание иконы «Благодатное Небо»

На иконе Божия Матерь написана в полный рост, держит на руках или на левой руке Младенца Иисуса. На некоторых списках Богородица попирает ногами месяц. Ангелы над ее головой придерживают венец, указывая на непорочность Девы, принесшей в мир Мессию. Прототипом этой иконы послужил образ «Жена, облеченная в Солнце». Список с иконы представляет лишь небольшой видоизмененный образ Богоматери с Младенцем Иисусом.

Где находится икона Божией Матери «Благодатное Небо»

В России практически нет храма или церкви, в котором бы не было лика Богоматери. Православные верующие в каждом городе и поселении могут обратиться с молитвенными словами к иконе и обязательно получат Божественную поддержку.

О чем молятся иконе Божией Матери

Издревле к Богоматери обращались с разными бедами. Молитвы помогали верующим:

 • обрести здоровье после продолжительной болезни;
 • предотвратить гибель от несчастного случая;
 • сохранить жизнь путешествующих и всех, кто находится в пути далеко от дома;
 • побороть врагов и избавиться от их негатива;
 • предотвратить клевету и злые наветы;
 • справляться с повседневными делами и трудностям на пути;
 • исцелиться от алкоголизма и иной зависимости;
 • исполнить заветное желание.

Икона считается покровительницей военнослужащих, особенно десантников. Служащие молятся святому лику в надежде сохранить свою жизнь и успешно провести дни службы, находясь под Божественной защитой.

Дата празднования

По церковным заветам почитание иконы «Благодатное Небо» совершается 19 марта (6 марта по старому стилю). Кроме того, служба проводится во время Недели Всех Святых. В это время каждый верующий может прочитать молитву, которая обязательно поможет справиться с любыми сложностями, обрести надежную защиту и противостоять злу, ежедневно проверяющему православных на прочность.

Молитва Богородице перед иконой

«Богородице, Дево! К Тебе обращаемся с искренними молитвами в смирении и надежде. Даруй нам, рабам Божьим, здоровья и сил для жизни праведной и борьбы со злом. Прими наши слова искренние да не отверни лика своего от заблудших. Верни нас на путь истинный, огради от неприятностей и смерти лихой. Не оставь без покаяния и не дай сгинуть без вести на чужбине. Помоги, Богородица, защити и сохрани. Аминь».

Каждая икона Божией Матери помогает верующим противостоять дьявольским проискам, оставаться на светлой стороне жизни и каждый день покорять новые вершины. Тем, кто живет в ладу с собой и окружающим миром, не страшны никакие козни и неприятности. Используйте молитву как главное оружие в борьбе с искушениями, каждый день совершайте добрые поступки. Желаем вам счастья и процветания, и не забывайте нажимать на кнопки и

Источники:
http://omolitvah.ru/ikony/ikona-blagodatnoe-nebo/
http://www.o-vere.ru/ikona-blagodatnoe-nebo.html
http://obikonah.ru/ikona-bozhiej-materi-blagodatnoe-nebo.html
http://pravoslavie.wiki/ikona-blagodatnoe-nebo.html
http://xn--80ancrr3a.xn--p1ai/ikoni/ikony_bogorodicy/b/blagodatnoe_nebo_chto_tja_narechem/130-1-0-3273
http://dailyhoro.ru/article/ikona-bozhiej-materi-blagodatnoe-nebo/
http://molitva-info.ru/ikony/ikona-blagoslovenie-detej.html

Ссылка на основную публикацию